Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом Чортківської комунальної районної стоматологічної поліклініки на 2019-2024 роки


КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

між адміністрацією та профспілковим комітетом
Чортківської комунальної районної
стоматологічної
поліклініки на

2019-2024 роки

ЗМІСТ

1.       Загальні положення.

2.       Трудові відносини та забезпечення зайнятості працюючих.

3.      Підвищення кваліфікації, професійне просування кадрів, участь трудового колективу в управлінні Чортківською комунальною районною стоматологічною поліклінікою.

4.       Режим праці та відпочинку.

5.       Нормування й оплата праці.

6.       Охорона та умови праці.

7.       Забезпечення соціально-побутових потреб працівників.

8.       Вирішення трудових спорів.

9.      Повноваження та гарантії діяльності профспілкової організації та членів профспілкового комітету.

10.   Порядок укладення, внесення доповнень, контроль за виконанням договору.

11.   Прикінцеві положення.


1.               ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Визнаючи відповідно до статті 10 Кодексу Законів про працю України (КЗпП) і статті 1 Закону України «Про колективні договори і угоди» колективний договір є локальним нормативним актом, на підставі якого регулюються виробничі, трудові та соціально-економічні відносини у Чортківській комунальній районній стоматологічній поліклініці (далі - поліклініка), сторони домовилися про таке:

Цей колективний договір (далі — Договір) розроблено відповідно до Конституції України, КЗпП, Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про охорону праці», Про оплату праці», «Про відпустки», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Основи законодавства про охорону здоров'я України», положень Генеральної Угоди між Кабінетом Міністрів України і профспілковими об'єднанням та профспілками України та організаціями роботодавців, галузевої Угоди між Міністерством охорони здоров'я України та ЦК профспілки працівників охорони здоров'я, регіональної >ди між обласною державною адміністрацією та обласною радою профспілок, інших нормативно-правових актів щодо діяльності закладів охорони здоров'я.

Сторонами Договору є:

АДМІНІСТРАЦІЯ ЧОРТКІВСЬКОЇ КОМУНАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ПОЛІКЛІНІКИ, як уповноважений власником (державою) орган, та

ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ, який згідно зі статтею 20 Закону України «Про юфесійні спілки, їх права та гарантії діяльності» визнається повноважним представни- м на ведення колективних переговорів, укладення колективного договору та підведення підсумків його виконання від імені найманих працівників.

Уповноважені особи сторін договору:

-    з боку адміністрації Чортківської комунальної районної стоматологічної поліклініки головний лікар Чортківської комунальної районної стоматологічної поліклініки в особі Беретика Івана Йосиповича

-    з боку трудового колективу голова профспілкового комітету Чортківської комунальної районної стоматологічної поліклініки в особі Антонюк Марії Романівної.

При укладенні Договору обидві сторони виходять з того, що умови цього колективного договору не можуть погіршувати становище працівників у порівнянні з чинним законодавством України, а встановлені законодавчими та іншими нормативними актами норми розглядаються як мінімальні державні гарантії і не можуть бути перешкодою для встановлення більш високих соціальних і економічних пільг за наявності реальних можливостей виробничого, матеріального та фінансового забезпечення зобов'язань, що приймаються цим договором.

Метою Договору є створення та підтримання необхідних виробничо-трудових, побутових, соціально-економічних умов для плідної, ініціативної та продуктивної праці медичних та інших категорій працівників поліклініки, захист їх прав та інтересів на рівні, не нижчому, ніж передбачено чинним законодавством та галузевою й Генеральною угодами.

Договір укладено, виходячи з таких принципів:

•     паритетності представництва сторін договору, взаємної довіри й поваги, дотримання принципів соціального партнерства;

•     розмежування прав і відповідальності сторін;

•     рівноправності сторін у внесенні пропозицій щодо змісту договору;

•     урахування реальних можливостей матеріального, виробничого і фінансового забезпечення зобов'язань сторін;

•     добровільності у прийнятті зобов'язань.

Положення Договору діють безпосередньо і є обов'язковими для виконання як .■Адміністрацією, так і Профспілковим комітетом та всіма працюючими. Дія Договору оширюється на всіх працівників поліклініки, у т. ч. зарахованих на роботу після прийняття цього Договору. Строк дії Договору визначається терміном на п'ять років з дня ного підписання сторонами або до дня прийняття нового Колективного договору.

Зміни в керівництві, в складі, в структурі, в назвах сторін не тягнуть за собою зупинення дії цього Договору. Зміни і доповнення до Договору вносяться за згодою сторін з наступним схваленням на зборах трудового колективу у випадках:

•         змін чинного законодавства України з питань, що є предметом колективного договору;

•         змін до Генеральної, галузевої, регіональної угод.

Жодна зі сторін, яка уклала цей Договір, не може протягом усього терміну його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов'язання Договору, а також припиняти їх виконання.

Переговори з укладення нового (продовження дії цього) Договору на наступний термін, починаються не пізніше одного місяця до закінчення терміну його дії.

Після схвалення Договору зборами трудового колективу уповноважені представники сторін у п'ятиденний термін підписують його і направляють для реєстрації до Управління соціального захисту населення Чортківської районної державної адміністрації.

Зміст Договору доводиться до відома усіх найманих працівників поліклініки у двотижневий термін після повернення його з реєстрації, а також до відома новоприйнятих працівників перед виданням наказу про прийом їх на роботу.

Цей Договір обговорювався в трудовому колективі і був схвалений загальними зборами трудового колективу, протокол № 1 від 03.10.2019року.

Договір вступає в силу з дня його підписання представниками сторін.

2.    ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ І ЗЛІЖЗППЧЕІІНЯ ЗАЙНЯТОСТІ ПРАЦЮЮЧИХ

Адміністрація зобов'язується:

2.1.   Забезпечити ефективну діяльність поліклініки шляхом раціонального використання фактичних обсягів бюджетного фінансування і позабюджетних надходжень для підвищення якості надання стоматологічної допомоги.

2.2.   Забезпечувати збереження і розвиток матеріально-технічної бази поліклініки. Застосовувати методи матеріального й морального стимулювання праці, раціонального використання обладнання та апаратури, технічних засобів.

2.3.    Не допускати економічно необгрунтованого скорочення робочих місць.

2.4.   Припиняти трудові відносини з працівниками лише при скороченні чисельності або штату працівників, використанні права працівника на достроковий вихід на пенсію, з інших причин відповідно до чинного законодавства України.

2.5.   Приймати рішення про ліквідацію, реорганізацію структурних підрозділів, зміну форми власності або часткове зупинення лікувально-діагностичного процесу, що тягнуть за собою скорочення чисельності або штату працівників, погіршення умов праці, тільки після завчасного падання профспілковому комітету поліклініки інформації з цього питання, включаючи інформацію про причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників (яких це може стосуватися), термін проведення звільнення.

2.6.   Не пізніше ніж через три місяці з часу прийняття такого рішення проводити кон­сультації з профспілковим комітетом поліклініки про заходи щодо запобігання звільненню чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом'якшенню негативних наслідків будь-якого звільнення (ст. 22 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»),

2.8.   Розглядати пропозиції профспілкового комітету поліклініки про перенесення термінів або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов'язаних із звільненням працівників.

2.9.   Повідомляти працівників поліклініки персонально про звільнення не пізніше ніж за два місяці у письмовій формі.

2.10.   Звільнення працівників з ініціативи роботодавця здійснювати за попередньою згодою профкому.

2.11.   Доводити до відома державної служби зайнятості інформацію про звільнення працівників поліклініки, із зазначенням їх професії, спеціальності, кваліфікації та розміру


оплати праці (ст. 49 КЗпП України).

2.12.  Надавати можливість бажаючим працювати на умовах неповного робочого часу з оплатою пропорційно відпрацьованому часу (фактичному обсягу виконаної роботи), зі збереженням трудових прав працівників на оплачувані відпустки повної тривалості, всіх гарантій, пільг, компенсацій, установлених трудовим договором. Вносити зміни і доповнення до посадової інструкції тільки після узгодження з профспілковим комітетом поліклініки.

2.13.  Забезпечити наставництво над молодими фахівцями, сприяти їх адаптації в колективі та професійному зростанню.

2.14.  Перед початком роботи роз'яснити новоприйнятому працівникові його права, обов'язки, умови оплати праці та порядок їх зміни, умови праці на робочому місці, права на пільги і компенсації за роботу в особливих чи шкідливих умовах відповідно до чинного законодавства та умов цього Договору.

2.15.  Протягом двох тижнів із дня одержання офіційної інформації доводити до відома працівників нові нормативні акти з питань трудових відносин, організації праці, роз'яснювати їх зміст, права й обов'язки працівників.

2.16.   Включати    голову профспілкового комітету поліклініки до складу

тарифікаційної та атестаційної комісій.

2.17.  Затверджувати режим роботи, графіки роботи працівників, правила внутрішнього розпорядку за згодою з профспілковим комітетом поліклініки.

2.18.  Оформляти працівникам документи на одержання пенсії, у т. ч. за вислугу років.

2.19.  Погоджувати з профспілковим комітетом поліклініки рішення та накази, що стосуються соціально-економічних, культурних, побутових та інших питань, з метою забезпечення соціального захисту працівників поліклініки.

2.20.  Надавати профспілковому комітету поліклініки на його запити відповідні юкументи, пояснення та розрахунки для можливості здійснення контролю за дотриманням законодавства про працю, у т. ч. щодо заробітної плати, виконанням колективного договору та заходів з охорони праці.

2.21.   Забезпечувати створення баз персональних даних та обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. №2297-УІ і нести відповідальність відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних» від 02.06.2011 р. №3454- VI для реалізації державної політики у сфері захисту персональних даних та забезпечення права кожної людини на недоторканість особистого життя.

Профспілковий комітет зобов'язується:

2.22.   Роз'яснювати членам трудового колективу поліклініки зміст нормативних документів з організації та оплати праці, про їх права й обов'язки.

2.23.   Забезпечувати контроль за своєчасним введенням у дію нормативних документів з питань трудових відносин, організації й нормування праці.

2.24.   Сприяти попередженню виникнення трудових конфліктів.

2.25.  За необхідності ініціювати проведення спільних консультацій з адміністрацією поліклініки за проблемами зайнятості з метою вжиття заходів щодо запобігання звільненням, чи зведення їх кількості до мінімуму, або пом'якшення наслідків звільнень.

2.26.          Здійснювати контроль за виконанням положень цього розділу, своєчасністю внесення записів до трудових книжок, виданням наказів про прийняття, звільнення, переведення на іншу роботу, зміни режиму праці та відпочинку і завчасного ознайомлення з цими наказами працівників поліклініки.

2.27.          Здійснювати контроль за виконанням законодавчих та нормативних актів з питань праці та зайня тості, використанням і завантаженням робочих місць.

2.28.          Надавати членам профспілки правову допомогу та юридичні консультації з чинного законодавства. Представляти та відстоювати їх права у відносинах з власником у судових органах.

2.29.  Вести роз'яснювальну роботу серед працівників поліклініки з питань трудових прав та обов'язків, їх соціального захисту.

2.30.  Забезпечувати захист працівників, які звільняються, згідно з чинним законодавством. Контролювати надання працівникам переважного права на продовження роботи відповідно до статті 42 КЗпП України. Не допускати звільнення з ініціативи адміністрації вагітних жінок, тих, які мають дітей у віці до трьох років (до шести років при наявності медичного висновку), одиноких матерів з дітьми до 14 років або таких, які виховують дитину-інваліда.

2.31.  Не знімати з профспілкового обліку звільнених працівників до моменту їх працевлаштування (окрім випадків подання особистої заяви про зняття з обліку).

Адміністрація та профспілковий комітет поліклініки зобов'язуються:

2.32.  У разі зміни форми власності поліклініки чи його організаційно-правової форми спільно розробити новий Статут поліклініки.

Трудовий колектив зобов'язується:

2.33.  Надавати якісну стоматологічну допомогу населенню, працювати чесно й сумлінно.

2.34.  Виконувати обов'язки, покладені на працівника трудовим договором та його посадовою інструкцію.

2.35.  Берегти майно поліклініки, раціонально використовувати обладнання, медичну апаратуру, пристрої, медичний інструментарій.

2.36.   Дотримуватися правил охорони праці та протипожежної безпеки.

2.37.  Ощадливо використовувати матеріальні цінності, у т. ч. перев'язувальний матеріал, медикаменти, дезінфікуючі засоби.

2.38.  Економити електроенергію, у повній мірі здійснювати заходи зі збереження тепла у приміщеннях поліклініки.

3.  ПІДВИІІШННЯЮШФІКАЩЇ, ПРОФЕСІЙНЕ ПРОСУВАННЯКААРІВ, УЧАСТЬ ТРВВФАФГФ КОЛЕКТИВУ А УПРАВЛІННІ ПФЛІАЛІНІАФЮ

Адміністрація зобов'язується:

3.1.    Своєчасно надавати можливість усім лікарям та молодшим спеціалістам з медичною освітою (середньому медичному персоналу) підвищувати свою кваліфікацію шляхом відповідного навчання на курсах (тривалістю від двох тижнів до шести місяців), стажування не рідше ніж один раз на п'ять років, із збереженням середньої заробітної плати на період підвищення кваліфікації, а також відшкодуванням, в межах фонду оплати праці, усіх витрат, пов'язаних зі стажуванням, перебуванням на курсах підвищення кваліфікації за межами поліклініки. Перенесення строків стажування допускається лише за виробничою необхідністю, наявності відпустки по догляду за дитиною до трьох років або тривалої хвороби.

3.2.  Забезпечувати організацію підвищення кваліфікації інших категорій фахівців і працівників відповідно до виробничої потреби т'а згідно з графіком, у т. ч. шляхом організації виїзних циклових занять на базі поліклініки.

3.3.  Здійснювати за виробничої потреби перепідготовку та переведення працівників з посади на посаду, враховуючи ділові якості працівника, кваліфікаційні вимоги до посади, на яку призначається працівник.

Адміністрація разом із профспілковим комітетом зобов'язуються:

3.4.    За необхідності створювати комісії, до складу яких входять представники профспілкового комітету та адміністрації, з метою розгляду заяв працівників та вивчення соціально-побутових умов роботи персоналу поліклініки та вироблення пропозицій щодо їх поліпшення.

4.    РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ

Адміністрація зобов'язується:

4.1.   Встановити режим роботи працівників відповідно до «Правил внутрішнього трудового розпорядку», затверджених зборами трудового колективу поліклініки.

4.2.  Спільно з профспілковим комітетом вносити необхідні зміни та доповнення до Правил внутрішнього трудового розпорядку поліклініки, затверджувати їх на зборах трудового колективу.

4.3.   Встановити п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями та щотижневою тривалістю роботи 40 годин для адміністративно-господарського та допоміжного персоналу поліклініки. Таку саму норму встановити: головному бухгалтеру, інженеру з охорони праці, юрисконсульту, бухгалтеру, технікам усіх спеціальностей, молодшій медичній сестрі, медичному реєстратору, сестрі-господині, робітникам усіх спеціальностей.

4.4.  Встановити для пдаці впиків,зайнятих роботою в шкідливих им°вах, оорми робочого часу згідно з чинним законодавством (додаток №3 ).

4.5.  Для медичних працівників поліклініки встановити скорочену щотижневу норму робочого часу, пов'язану з особливим характером їх праці:

4.5.   І. Для лікарів - тривалість робочого дня становить 6 год. 36 хв.

4.5.2.  Для медичних сестер, статистиків медичних тривалість робочого дня становить 7 год. 42 хв.

4.6.  Встановити відповідно до статті 51 КЗпГІ України скорочену тривалість робочого часу:

•     для осіб віком від 16 до 18 років — 36 годин на тиждень;

•     для осіб віком від 15 до 16 років — 24 години на тиждень.

4.7.  Узгоджувати з профспілковим комітетом поліклініки графіки роботи та графіки відпусток працівників структурних підрозділів поліклініки.

4.8.  Встановити тривалість щотижневого безперервного відпочинку працівників не менше як 42 години.

4.9.Залучати працівників до понадурочних робіт як виняток в кризових ситуаціях з попереднього дозволу профспілкового комітету та оплатою у подвійному розмірі (ст. 62 КЗпГІ).

4.10.   Залучати (за виробничої потреби) працівників (крім тих, які працюють за графіком) до роботи у святкові та вихідні дні лише за згодою профспілкового комітету поліклініки та наявності згоди працівника з наданням працівникам додаткового дня відпочинку на протязі 14 календарних днів або подвійної оплати праці.

4.11.   Встановити, що тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати 4 годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

4.12.   Встановити, що адміністративно-господарському персоналу надається перерва для відпочинку та приймання їжі (обідня перерва) тривалістю 1 година (з 13:00 до 14:00).

4.13.   Медичному персоналу поліклініки надається перерва для відпочинку та приймання їжі (обідня перерва) тривалістю 30 хвилин.

4.14.   Зміни режиму робочого часу проводити лише після узгодження з профспілковим комітетом. Ознайомлювати працівників із графіком роботи не пізніше ніж за один місяць до введення його в дію.

4.15.   При зарахуванні працівника на роботу ознайомити його з робочим місцем, режимом роботи, посадовою інструкцією працівника, умовами оплати праці, строком трудового договору.

4.16.   Працівникам поліклініки надавати щорічну чергову основну відпустку за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору тривалістю не менше ніж 24 календарних дні (інвалідам І та II груп тривалістю 30 календарних днів, інвалідам III групи — 26 календарних днів). Працівникам віком до 18 років надавати щорічну відпустку тривалістю 31 календарний день.

4.1  7. Надавати працівникам поліклініки щорічні додаткові відпустки відповідно до норм чинного законодавства (Закону України «Про відпустки», Постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1290, наказів Міністерства праці та соціальної політики України від 10 жовтня 1997 р. №7, від 5 лютого 1998 р. № 18):

4.17.1.   За роботу з ненормованим робочим днем до 7 календарних днів;

4.1   7.2. За роботу в шкідливих умовах (додаток №.2) до 7 календарних днів;

4.1   7.3. Учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорії — тривалістю

16 календарних днів; жінкам, які працюють і мають двох або більше дітей у віці до 15 років або дитину-інваліда до 18 років, або усиновили дитину; одинокій матері, яка ви­ховує дитину сама; батьку, який виховує дитину без матері; особі, яка взяла дитину під опіку надавати відпустку тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових днів, протягом календарного року за заявою. За наявності кількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів;

4.17.4.   Учасникам Народного самодіяльного хору «Галичина» надавати додаткову відпустку до 3-х календарних днів;

4.17.5.   Одному з батьків дитини-інваліда надавати на його вимогу додатково оплачувану відпустку тривалістю один календарний день на протязі кожного календарного місяця.

4.18.   Надавати працівникам, що навчаються на заочній чи вечірній формі навчання, додаткові відпустки у зв'язку з навчанням у порядку і за умовами, визначеними законодавством.

4.19.   За сімейними обставинами та з інших поважних причин працівнику за його заявою адміністрація може надати відпустку без збереження заробітної плати (до 15 календарних днів).

4.20.   За необхідності санаторно-курортного лікування надавати працівнику щорічну основну відпустку або її частину протягом каїендарноіо року.

Сторони погодили, що черіовість відпусток визначається графіками, які затверджуються адміністрацією за погодженням із профспілковим комітетом до 5 січня кожного року і доводяться до відома всіх працівників поліклініки.

При складанні графіків враховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку. Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, встановлених графіком, узгоджується між працівником і адміністрацією.

4.21.   Відкликання з щорічної основної відпустки допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна юридичної особи та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Профспілковий комітет зобов'язується:

4.22.   Здійснювати контроль за виконанням положень цього розділу, своєчасністю внесення записів до трудових книжок, виданням наказів про прийняття, звільнення, переведення на іншу роботу, зміни режиму праці та відпочинку і ознайомлення з цими наказами працівників.

4.23.   Надавати членам профспілки безкоштовну правову допомогу та консультації. Представляти та відстоювати їх права й інтереси у відносинах з роботодавцем у судових органах.

5.    НОРМУВАННЯ Й ОПЛАТА ПРАЦІ

Адміністрація зобов'язується:

5.1.            Здійснювати о поату у раці на а ідсдсві 'законів та інших х ормтітивио-оравових актів України, Генеральної, регіонаїьної та галузевої угод, цього Договору в межах бюджетних і позабюджетних надходжень з дотриманням гирарвій, освироолерох чорном зиководивствот України (ст. 8. 13 Закону України «Про оплоту праці») (додаток № ).

5.2.              Вчасно доводити до відома працівників поліклініки штитрой розпис та посадові оклади, встановлені їм на основі єдиної тарифної сітки та Умов оплати праці працівників установ охорони здоров'я, затверджених спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 р. № 308/519. Мінімальна заробітна плата працюючих у поліклініці не може бути нижчою від розмірів, встановлених чинним законодавством України.

5.3.  Відповідно до статті 15 Закону України «Про оплату праці» погоджувати з профспілковим комітетом конкретні розміри тарифних ставок (окладів), надбавок, доплат, премій, компенсаційних і гарантійних виплат при внесенні змін у нормативні акти у цій сфері.

5.4.  Не приймати в односторонньому порядку рішень з питань оплати праці, що погіршують умови оплати праці.

5.5.  Повідомляти працівників щорічно про розмір заробітної плати, встановленої їм за підсумками тарифікації.

5.6.  Згідно зі статтями 23, 24 Закону України «Про оплату праці» виплачувати заробітну плату в грошових знаках України двічі на місяць:

•        зарплата за першу половину місяця 16 числа кожного місяця;

•        остаточний розрахунок 31 числа кожного місяця. У разі якщо день виплати за­робітної плати співпадає з вихідним днем напередодні цього дня.

5.7.      У випадку порушення встановлених термінів виплати заробітної плати компенсувати втрату частини доходу відповідно до статті 34 Закону України «Про оплату праці» і Постанови Кабінету Міністрів України «Про компенсацію громадянам утрати частини доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати» від 21 лютого 2001 р. №159 (із змінами).

5.8.      Індексувати заробітну плату працівників відповідно до чинного законодавства (Постанова Кабінету Міністрів України «Про індексацію грошових доходів населення» від 17 липня 2003 р. № 1078).

5.9.  Виплачувати заробітну плату за період відпустки не пізніше ніж за три дні до настання відпустки (ст. 21 Закону України «Про відпустки»),

5.10.  При кожній виплаті заробітної плати письмово повідомляти працівника про загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави утримання, суму, оподатковувану податками і зборами, та суму, що підлягає виплаті (ст. 30 Закону України «Про оплату праці»). Відомості про оплату праці працівників надавати іншим органам або особам лише у випадках, передбачених законодавством.

5.11.   Повідомляти працівника про нові умови чи зміну чинних умов оплати праці.

5.12.  При прийнятті урядових рішень про перегляд заробітної плати у бік збільшення, гарантувати працівникам поліклініки її виплату у збільшених розмірах.

5.13.  Виплачувати середній заробіток за період, коли відповідно до Закону України «Про охорону праці» працівник відмовляється від роботи через виробничу ситуацію, небезпечну для його здоров'я, до моменту усунення небезпечних виробничих факторів.

5.14.   Надавати в межах фонду оплати праці кошти на оздоровлення медичних

працівників у сумі одного посадового окладу і виплатити їх на протязі календарного року. Виплачувати премії в межах фонду оплати праці згідно з положенням про преміювання двічі на рік з нагоди професійного свята — Дня медичного працівника та за підсумками роботи за рік (додаток №>       ).

5.15.  При збільшенні посадових окладів працівників відповідно до постанов уряду та відповідних наказів галузевих міністерств застосовувати коригувальні коефіцієнти для розрахунку заробітної плати за період відпустки відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100.

5.16.  Виплачувати працівникам, які звільняються, вихідну допомогу у випадках і розмірах, передбачених статтею 44 КЗпП.

5.17.  При звільненні працівника проводити всі виплати та видавати трудову книжку в день звільнення.

5.18.  Надавати можливість працівникам на їх прохання (за погодженням з керівником структурного підрозділу) працювати неповний робочий день (тиждень) з оплатою праці за фактично відпрацьований час, згідно з чинним законодавством (ст. 56

КЗпП).

5.19.      Позбавляти працівників, які мають дисциплінарне стягнення (догану), матеріального заохочення на період його дії. Якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, скасовувати стягнення до закінчення року.

5.20.  Встановити, що посадові оклади працівників поліклініки підвищуються в межах фонду заробітної плати :

5.20.1.  Головному лікарю- за наявності кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Організація та управління охороною здоров'я» - на 44,9%.

5.20.2.  Завідувачам структурних підрозділів на 10 - 25% залежно від кількості лікарських посад:

•     на 10% - ■ при кількості лікарських посад до трьох одиниць (включно);

•     на 20% — від 3 до 6 одиниць (включно);

•     на 25% понад 6 одиниць.

5.20.3.  Старшим: сестрам медичним та ін..фахівцям з базовою та не повного вищою медичною освітою - на 10% .

5.20.4.  Працівникам структурних підрозділів за роботу у шкідливих та важких умовах праці - на 1 5 та 25% (додаток №■/•/).

5.20.5.  Іншим категоріям медичних працівників посадові оклади встановлюються з урахуванням наявності кваліфікаційної категорії.

5.20.6.  Прибиральникам приміщень, які використовують дезінфікуючі засоби, а також тим, хто зайнятий прибиранням туалетів, здійснювати доплати у розмірі 10% (Додаток f0).

5.21.   Установити надбавки працівникам у межах фонду оплати праці:

•     за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість роботи у розмірі до 50% посадового окладу. Конкретний розмір цих надбавок для працівника встановлюється головним лікарем поліклініки за поданням керівника структурного підрозділу в межах фонду оплати праці;

•     водіям легкових автомобілів за класність за фактично відпрацьований час у таких розмірах: водіям II класу - - 10%; водіям І класу — 25%;

•     за почесні звання України, СРСР, Союзних республік СРСР у розмірах: «заслуже­ний» — на 20%, «народний» — на 40%. За наявності двох або більше звань надбавка встановлюється за одним (вищим) званням як за основною посадою, так і за сумісництвом.

5.22.  Встановлювати працівникам доплати у межах фонду оплати праці у розмірі до 50% до посадового окладу: - за суміщення професій (посад); - за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників і розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт. Конкретний розмір цих доплат встановлюється головним лікарем поліклініки за поданням керівника структурного підрозділу залежно від кваліфікації працівника, складності та обсягу виконуваних робіт і за умови виконання роботи меншою чисельністю працівників ніж встановлено нормативами.

Профспілковий комітет зобов'язується:

5.26.  Здійснювати контроль за дотриманням в установі законодавства про оплату праці, у т. ч. за своєчасністю виплати заробітної плати працівникам поліклініки згідно з наказами та затвердженим табелем обліку робочого часу працівників.

5.27.   Надавати працівникам консультативну допомогу з питань оплати праці.

5.28.  Представляти за дорученням працівника його інтереси при розгляді спорів з оплати праці у комісіях із трудових спорів, суді.

5.29.  Повідомляти про факти порушення законодавства про оплату праці державну інспекцію праці та прокуратуру.

5.30.      Здійснювати контроль за проведенням індексації грошових доходів і компенсації втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати.

5.31.  Здійснювати контроль за тарифікацією заробітної плати працівників і за нарахуванням їм заробітної плати 'та відпускних.

6.    ОХОРОНА ГА УМОВИ ПРАЦІ

Адміністрація зобов'язується:

6.1.   Створити в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

6.2.   Забезпечити суворе додержання посадовими особами та працівниками вимог Закону України «Про охорону праці», нормативних актів з охорони праці. Організацію роботи з охорони праці та відповідальність за загальний її стан у структурних підрозділах покласти на керівників підрозділів.

6.3.   Своєчасно (під підпис) проводити з працівниками інструктажі з охорони праці ввідний, первинний, повторний, поточний і позаплановий, а також інструктаж з

протипожежної безпеки.

6.4.  Для вико наиня нравопрх, організрцінно-технічниХі схн ітарно-гігіспчіїин чн соціально-економічних заходів, спрямованих на запобігання нещасних випадків, професійних захворювань, створити комісію з питань охорони праці у складі представників адміністрації (головного лікаря, інженера з охорони праці) та за участю трудового колективу (представник профспілкового комітету або інший уповнова^^-шй).

6.5.   Заслуховувати на загальних зборах трудового колективу поліклініки звіт адміністрації з питань створення безпечних і нешкідливих умов праці, стану травматизму, вuкмрхнря плану комплексних заходів з питань охорони праці (додаток j$).

6.6.   Здійснювати систематичний контроль за винорхрром «Типового положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці», затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 4 квітня 1994 р. № ЗО.

6.7.   Здійснювати щеплення від гепатиту В працівників (за списком) групи ризику.

6.8.  Забезпечити компенсацію працівникам витрат на придбання ліків та лікування інфекційних хвороб, отриманих внаслідок виконання службових обов'язків або тих, що обумовлені умовами праці.

6.9.  Встановити, що всі працівники поліклініки зобов'язані особисто брати участь в усуненні будь-якої виробничої ситуації, що загрожує їх життю, здоров'ю або людям, які їх оточують. Повідомити про небезпеку керівника структурного підрозділу або іншу посадову особу.

6.10.  Заборонити застосування праці жінок на важких роботах і роботах зі шкідїііврміі або небезпечними умовами праці, а також залучення жінок до підіймання та переміщення важких речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми (додаток №<£)

6.11.  Забезпечити працюючих необхідною документацією з охорони праці збірником нормативних актів та методичною літературою.

6.12.  Забезпечувати працівників за встановленими нормами гігієнічним, спеціальним одягом, спеціальним взуттям та засобами індивідуального захисту (додаток №4* ).

6.13.  Доукомплектувати та утримувати засоби індивідуального захисту працівників відповідно до норм з охорони праці (ст. 164 КЗпП).

6.14.  Забезпечити працівникам, які виконують роботи, пов'язані із забрудненням, безоплатну видачу за установленими нормами мила, змивальних та знешкоджуючих засобів відповідно до статті 165 КЗпП (додаток №<7 ).

6.15.   Організувати спеціальне профілактичне харчування игхціаррніа, які працюють

у шкідлрари умовах, відповідно до результатів атестації робочих місць (додаток №                                                                                                                                                   ).

6.16.  Гlpoвoдитзi торічне рішєниня анердога та м та го імого!гана та я писання медичного інструментарію, що стали непридатними для використання.

6.17.  Здiйcнювa^'ивттиxyвaннваc-x беі виня тку нткціяриківріднвщaрнегoряподиy ад аuробрицтві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності, згідно з чі-піш-ім зхкородхвст'аом шляхом янрнрагувхрря коштів до Фонду соціального стрххуахрро аід нещасрогм випадку па виробництві та професійних захворювань.

6.18.   Розслідувати кожен нещасний випадок на виробництві та вести облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і аварій, оформляти всі необхідні документи та передавати їх до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві з метою відшкодування ним збитків, нанесених працівникові у разі часткової або повної втрати здоров'я у вигляді одноразової матеріальної допомоги .

6.19.   Не здійснювснистосовію потерпілого на в ино бництві Оувь-які дії, що можуть призвести до прийняття рішення, яке може завдати потерпілому шкоди.

6.20.   Зберігати за потерпілим на саробчаoтсі місце роботи і середню заробітну плату на весь період до відновлення його працездатності чи встановлення групи інвалідності.

6.21.    У разі неможливості виконання постраждалою особою попередньої роботи,

забезпечити відповідно до                 мддичихс ^кв<^^еe^.тaіL^iC йоос пгpопідвоосккс та

пртцеслтшоустння, встачосати йому пільгові умови та режим роботи.

6.22.   Виконувати заходи, спрямовані на дотримання протипожежної безпеки, забезпечити структурні підрозділи протипожежними засобами, інструкціями та правилами протипожежної безпеки (додаток №/3).

6.З3.Здійвнювоод інструктажі з охорони праці та виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки. Розробити перелік професій, які обслуговують об'єкти з підвищеною небезпекою ( додаток №-$)

Профспілковий комітет зобов'язується:

6.24.    Здійснювати громадський контроль за дотриманням адміністрацією закочодавстст з охорони праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників гігієнічним, спеціальним одягом та взуттям, засобами індивідуального та колективного захисту.

6.25.    Здійснювати громадський контроль за                     куточків і стендів з охорони

праці у структурних підрозділах поліклініки.

6.26.    Брати участь у розробленні комплексних заходів з питань охорони праці, опрацюванні та прийнятті локальних нормативних актів з охорони праці, оцінюванні умов праці на робочих місцях.

6.27.    Брати участь у визначенні напрямів використання коштів фонду охорони праці, розслідуванні нещасних випадків, профзахворювань, аварій на виробництві.

6.28.    Вимагати від аддінід^знізіт ооіііклЫкл додержднря ннм ов мз^^тті ат КЗп II та статті 5 Закону України «Про охорону праці», а соме ознайомлювати працівників з:

•         правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;

•         утосами праці то наявністю на робочому місці небезпечних та шкідливих виробничих факторів і правами працівника на пільги і компенсації за роботу в тяжких умовах;

•         їх правами та обов'язками.

6.29.    Організовувати роботу грютадських інспекторів праці, комісії з питань охорони праці, експертної комісії з атестації робочих місць зо умовами праці, спільно з адміністрацією проводити їх навчання.

6.30.    Здійснювати контроль зо обліком і розслідуванням нещасних випадків на виробництві з метою забезпечення виплат потерпілим через Фонд соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань.

6.31.            Брати участь у розслідуванні нещасних випадків і професійних зохворювонь,пов'язтндх із виробництвом.

6.32.    Здійснювати контроль за своєчасним і повним відшкодуванням втрат потерпілих нт виробництві обо їх сім'ям.

6.33.    Подавати до Тернопільської обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я України дані про кожний нещасний випадок на виробництві (акт за формою 11-1).

6.34.    Інформувати працівників про їх право -та гарантії, зміни в законодавстві з питань охорони праці.

Працівники поліклініки зобов'язуються:

6.35.    Вивчати та виконувати вимоги правил і нормативних актів з охорони праці.

6.36.  Додержуватись правил експлуатації обладнання, норм, правил, стандартів та інструкцій з охорони праці.

6.37.  Здійснювати заходи щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, що загрожує власному життю та здоров'ю.

Адміністрація разом із профспілковим комітетом зобов'язуються:

6.38.  Брати участь у роботі комісій з перевірки знань посадових осіб і працівників з питань охорони праці, атестації робочих місць за умовами праці.

6.39.  Розробляти комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів і підвищення існуючого рівня безпеки та охорони праці.

6.40.   Роз'яснювати працівникам їх права та обов'язки, зобов'язувати дотримуватись вимог нормативно-правових актів з охорони праці. З цією метою проводити спільно збори, лекції, бесіди, агітаційну роботу.

6.41 .Проводити розслідування нещасних випадків невиробничого характеру (форма акта НТ) протягом 10 днів після їх виявлення.

6.42. Зберігати матеріали та акти Н-1, НТ протягом 45 років. Один примірник акта за формою Н-1 та НТ надавати постраждалому або його представникові та профспілковому комітету.

7.     ЗЛАЕЧЛЕЧЕІООІ СОВЦАЛЫЮ-ПОВУТОВНХ ПОТРЕБ ПРАЦІВНИКІВ

Сторони зобов'язуються:

7.1.   Нарахування виплат працівникам зі збереженням середньої заробітної плати і забезпечення допомогою у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю, пологами та похованням здійснювати відповідно до чинного законодавства.

7.2.   Двічі на рік аналізувати стан захворюваності співробітників та здійснювати заходи з ліквідації причин захворюваності.

7.3.   Здійснювати контроль за роботою комісії з соціального страхування відповідно до Положення про комісію із соціального страхування в поліклініці та за цільовим використанням коштів Фонду соціального страхування.

7.4.   Здійснювати контроль за нарахуванням та виплатою працівникам допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю, пологами та похованням.

7.5.  Проводити періодичне обов'язкове диспансерне обстеження працівників один раз на рік згідно з наказом та затвердженим графіком.

7.6.   Здійснити реєстрацію співробітників у Пенсійному фонді з видачею їм свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

7.8.   Клопотати перед обласним управлінням та Міністерством охорони здоров'я України про направлення на безкоштовне лікування (за потреби) працівників поліклініки та їхніх дітей до науково-дослідних інститутів та спеціалізованих медичних закладів України.

7.9.          Забезпечувати безоплатно працівників поліклініки (за потреби) транспортом у випадку переїзду на нове місце проживання, смерті близьких родичів (дружини, чоловіка, дітей, батьків —— свекор, свекруха, теща, тесть тощо).

Профспілковий комітет зобов'язується:

7.10.   Надавати матеріальну допомогу членам профспілкової організації поліклініки у випадку їх складного фінансового становища (тяжка хвороба, крадіжка, пожежа, смерть дружини, чоловіка, дитини, батьків, сестри, брата, на навчання, протезування) за рішенням профспілкового комітету.

7.11.    Організовувати літнє оздоровлення дітей працівників поліклініки.

7.12.   Надавати матеріальну допомогу на оздоровлення дітей працівників поліклініки або пільгові путівки до дитячих оздоровчих таборів за рахунок наявних коштів та за рішенням профспілкового комітету.

8.    ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ

8.1.   Якщо у працівника виникають проблеми, пов'язані з роботою, вони мають вирішуватися таким чином:

•      працівник звертається з проблемою безпосередньо до керівника структурного підрозділу;

•      керівник структурного підрозділу повинен дати відповідь працівнику протягом трьох робочих днів з моменту, коли йому стало відомо про проблему;

•      якщо проблему не вирішено на цьому рівні, працівник звертається до повноважного представника профспілки (профгрупорга) підрозділу або безпосередньо до профспілкового комітету поліклініки;

•      профспілковий комітет протягом п'яти днів спільно з представником адміністра­ції, до якого звернувся працівник, проводять розгляд проблеми і повідомляє про своє рішення.

При виникненні трудового спору і незгоди між працівником та адміністрацією поліклініки чи керівником структурного підрозділу, які самостійно не можуть бути врегульовані, вони вирішуються Комісією з трудових спорів відповідно до Положення про комісію.

Комісія з трудових спорів (КТС) є первинним органом з розгляду індивідуальних трудових спорів у поліклініки. Вона обирається загальними зборами колективу поліклініки, до її складу входять голова комісії, його заступник, секретар та члени комісії (додаток №0).

8.2.   Працівник маєнркво з вернутисядо КТС д триміся чнийстрокз дня, к олд він дізнався або повинен був дізнатися про порушентя свого права. Спір розглядається комісією у присутності працівника або іншої особи за його дорученням! протягом 10 днів з дня подання заяви.

8.3.    У разі і іезі^оди з одиентя^ кооіciї прмцш ник чи икботодроець діожуть оскаржити його до суду протягом десяти днів.

8.4.   Рішення КОМІСІЇ зомудовнт удовів Є OTPB'KTBOУ дко POTДHСHУP СТОрОНамт спору у триденний термін по закінченні 10 днів, передбачених на його оскарження.

8.5.        При оезадовілтоому вирішеній спору працівник може звернутися до Тернопілтстпогт обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я України.

8.6.   Працівник може вррішртр індруідуалтнрй трудовий спір відповідно до вимог за­конодавства. у т. ч. звернувшись до суду.

8.7.   У разі вроркоеоої трудового спору між' адміністрацією та працівником щодо звільнення працівника з іоіціатрвр адміністрації, представник адміністрації повинен звернутися до профспілкового комітету за згодою на звільнення. Профспілковий комітет протягом! 10 днів проводить розгляд проблеми і повідомляє роботодавця у письмовій формі про згоду або незгоду на звілтоеооя працівника. Адміністрація має право розірвати трудовий договір з працівником не пізніше, як через один місяць із дня одержання згоди профспілкового комітету.

9.   ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ Д^ЯЛЬН<^О^^ТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ

Керуючись чинним зaконодмус'гуоо1 і цим договором, профспілковий комітет:

9.1.   Проводить роботу щодо захисту трудових, економічних, соціальних і професійних, прав та інтересів працюючих.

9.2.   Сприяє дотриманню працівниками трудової дисципліни та сумлінного виконання ними службових обов'язків.

9.3.   Контролює виконання колективного договору, звітує про це на зборах трудового колективу двічі на рік:

•      за І півріччя ■ — на розширеному засіданні адміністрації та профспілкового комітету;

•      за рік — на зборах грудового колективу.

9.4.   Представляє законні інтереси пррцівників у Кс^о^м^ії з віирі^^^^інн^і трудових спорів.

9.5.      Відстоює задоволення законних вимог працівників, компенсації шкоди, заподіяної їм каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним із виконанням трудових обов'язків.

9.6.      Здійснює контроль за наданням працівникам поліклініки учасникам бойових дій та учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС пільг, передбачених законодавством та іншими нормативними актами.

9.7.      Вносить пропозиції адміністрації поліклініки щодо поліпшення умов праці з метою захисту інтересів усіх працюючих.

9.8.      Здійснює контроль за виконанням адміністрацією чинного трудового законодавства та Закону «Про охорону праці», вимагає усунення виявлених недоліків.

9.9.      Дає згоду або відмовляє у наданні згоди на розірвання трудового договору з працівником з ініціативи адміністрації у випадках, передбачених законодавством.

9.10.        Разом з адміністрацією забезпечує своєчасну підготовку документів, необхідних для призначення пенсій працівникам, які досягли пенсійного віку і мають право на отримання пенсії, у т. ч. на пільгових умовах.

9.11.   Щоквартально здійснює перевірку виконання адміністрацією закону про відпустки, а також своєчасності виплати відпускних.

9.12.   Забезпечує разом з комісією із соціального страхування співробітників поліклініки пільговими путівками на оздоровлення до санаторіїв.

9.13.   Організовує оздоровлення дітей співробітників у екологічно чистих районах України.

9.14.   Організовує і проводить культурно-масові заходи до визначних дат і свят.

9.15.   Надає матеріальну допомогу з коштів профспілкового комітету найбільш соціально-незахищеним членам профспілки та тим, хто в силу поважних причин її потребує.

Адміністрація зобов'язується:

9.16.        Надати про фспілковомк ком і теку для длбезиеченпя ного діяльноялі безкоштовно приміщення з усім необхідним є^бладнанням (у т. ч. оргтехнікою), зв'язком, опаленням, прибиранням, охороною, за потреби — транспорт або проїзні квитки на всі види траоснортм (ст. 249 КЗпП), а також приміщення для проведення профспілкових зборів, культурно-масових заходів.

9.17.   Створювати умови для виконання профспілкових обов'язків нрацївнитао, обраним до складу профспілкового комітету, а також профспілковим аттовїсрао, що входять до складу постійних комісій профкому.

9.18.   Звільняти голову профспілкового комітету поліклініки за їOїціаровою адміністрації лише за наявності попередньої згоди вищого за рівнем органу профспілки.

9.19.   Звільняти з ініціативи роботодавця членів оооішоькго складу профкому лише за згодою профкому.

9.20.   Не допускати звільнення з ініціативи роботодавця членів минулого складу профкому протягом року після закінчення терміну, на який вони обиралися.

9.21.   Не допускати застосування дисциплінарних стягнень до працівників, обраних до складу профкомту або вищих органів профспілки, без погодження з цими органами.

9.22.   На підставі статті 17 Закону України «Про профспілки, права і гарантії їх діяльності», гпрпотявато членам профспілкового комітету, не звільненим від основної роботи та профгрупоргам! структурних підрозділів поліклініки надання щотижня 2 вільних годин робочого часу з метою виконання ними роботи в інтересах трудового колективу із збереженням за ними за робітної плати на цей час.

9.23.    Надавати членам профспілкового комітету поліклініки та тим, кого обрали до складу вищого виборного органу профспілки (обкому), додаткову відпустку тривалістю до 6 календарних днів на час профспілкового навчання із збереженням середньої заробітної плати за рахунок роботодавця (ст. 41 Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності»),

9.24.  Відраховувати профспілковому комітету кошти у сумі не менше ніж 0,3% фонду оплати праці поліклініки на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу. Профспілковий комітет зобов'язується звітувати адміністрації та трудовому колективу про їх використання відповідно до статей кошторису.

9.25. Щомісяця і безоплатно утримувати із заробітної плати членів профспілки (за їх заявами) членські внески в розмірі 1%о від нарахованої заробітної плати та перераховувати їх протягом 3 днів з моменту виплати заробітної плати на рахунки профспілкового комітету поліклініки та вищого органу профспілки.

9.26. У разі затримки виплати заробітної плати надавати дозвіл профспілковому комітету на отримання в банківських установах інформації про наявність коштів на рахунках поліклініки.

9.27.  Надавати профспілковому комітету поліклініки за їх запитом у тижневий термін усю необхідну інформацію з питань, що є предметом цього Договору.

10.   ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ, ВНЕСЕННЯ ДОПОВНЕНЬ, КОНТРОЛЬ ЗА

ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

10.1.  Проект колективного договору формується за півтора місяця до закінчення строку дії попереднього договору спільною комісією, що утворюється з представників профспілкової організації та адміністрації поліклініки та затверджується наказом головного лікаря.

10.2. Працівники протягом місяця подають у письмовій формі свої пропозиції до комісії з підготовки проекту колективного договору.

10.3.  Пропозиції обговорюються на засіданні спільної комісії і у разі досягнення згоди включаються до проекту колективного договору.

10.4. Розбіжності, що виникають під час розгляду проекту колективного договору вирішуються шляхом досягнення сторонами консенсусу, враховуючи реальні можливості вирішення проблем, взаємоповаги і незалежності членів робочої групи. При недосягненні порозуміння сторони виносять їх на розгляд зборів трудового колективу центру.

10.5.  Напрацьований комісією проект колдоговору протягом 15 днів розміщується на дошці інформації та доводиться до відома працівників структурних підрозділів поліклініки, які мають право подавати до комісії свої зауваження до проекту колективного договору.

10.6.      Проект Договору виноситься на розгляд засідання трудового колективу поліклініки.

10.7.      На засіданні трудового колективу затверджується остаточна редакція колективного договору, який підписується сторонами (головним лікарем та головою профспілкового комітету).

10.8.  Протягом 5 днів після підписання колдоговору, уповноважена від адміністрації особа:

•     'тиражує текст договору;

•     подає договір на реєстрацію до Чортківської районної державної адміністрації;

•     доводить зміст договору до відома всіх працівників поліклініки;

•     . знайомить з ним новоприйнятих працівників.

10.9. Протягом строку дії Договору кожна із сторін може виступити ініціатором внесення змін, доповнень до окремих його статей, положень.

10.10.  Пропозиції про зміни подаються письмово на ім'я головного лікаря та голови профспілкового комітету, які повинні у 35-денний строк зібрати комісію і узгодити пропозицію, що надійшла, після чого винести її на обговорення спільного засідання профспілкового комітету і адміністрації з наступним затвердженням її на зборах трудового колективу, про що приймається відповідне рішення.

10.1 1.Умови прийнятого колективного договору виконуються сторонами відповідно
до їх повноважень у строки, визначені у ньому.

10.12.    ІІрофспілоовий^^втет]^оз^^яд;^€ хядізиконаник калнктконоко днговоро ов своїх засіданнях не рідше одного разу на 6 місяців. На засідання запрошуються представники адміністрації, які відповідають за виконання відповідних положень колективного договору у встановлений строк.

Адміністрація разом із профспілковим комітетом зобов'язуються:

10.13.    Визначити осіб, відповідальних за виконання положень Договору.

10.14.    Здійснювати оперативний контроль за виконанням положень Договору.

10.15.    У разі невиконання чи несвоєчасного виконання зобов'язань по колективному договору аналізувати причини та здійснювати заходи щодо забезпечення їх реалізації.

10.16.    Звітувати про хід виконання колективного договору двічі на рік:

•      за І півріччя — па розширеному засіданні адміністрації та профспілкового комітету;

•      за рік - на конференціях або зборах трудового колективу.

10.17.    Осіб, винних у ненаданні інформації, необхідної для ведення переговорів і здійснення контролю за виконанням положень колективного договору, притягати до відповідальності відповідно до чинного законодавства.

10.18.    Особи, які представляють сторони колективного договору і з вини яких порушено чи не виконано зобов'язання, несуть відповідальність, установлену чинним законодавством: дисциплінарну, адміністративну, кримінальну.

11.     ПРИИІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1.    Договір уклали державною мовою і підписали у 3-х примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються по одному в:

•      Адміністрації поліклініки;

•     

І. И. ВЕРЕТИК

від трудового колективу

проОспілковому комітеті;

•      Чоріжівській районній державній а

1 1.2. Договір підписали:

від адміністрації — головний !

М. Р. АНТОНЮК

11.3.

11.4.

районної стоматологічної поліклініки (протокол від 03.10.2019 р. № 1).

Строк дії цього Договору з «03» жовтня 2019 р. по «02» жовтня 2024 р.

Договір ухвалено зборами трудового колективу Чор'тківської комунальної


додаток №

до колективного договору на 2019-2024 рр.


Положення про преміювання працівників
Ч о рткі вс ь кої кому н ал ь н ої ра й о її н ої
стоматол о гі ч н ої полі кл і н і
к н

(розроблено згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. № 134 та відповідно до наказу МОЗ України від б квітня 2001 р. № 161X137. розділ V).

Положення вводиться з метою посилення матеріального заохочення працівників поліклініки в досягненні ними високих показників у наданні якісної медичної допомоги населенню. зростанні продуктивності праці та якісного виконання інших видів робіт, що забезпечують ефективну діяльність поліклініки.

1.1. Адміністрація на основі виділення коштів на преміювання подання з профспілковим комітетом.

12. Оцінка діяльності членів результатами експертної оцінки

І.   Оцінка діяльності та фінансової спроможності поліклініки

аналізу фінансових результатів діяльності приймає рішення про трудового колективу або конкретної особи за погодженням цього трудового колективу або окремого працівника проводиться за якості надання медичної допомоги або виконання інших

робіт. направлених на забезпечення ефективної діяльності поліклініки.

2.   Показники та термін преміювання

2.1.   Преміювання здійснюється за рахунок фонду заробітної плати працівників поліклініки.

2.2. Преміювання може проводитись за наявності коштів за підсумками роботи трудового колективу за квартал. півріччя чи за рік та до свята 8 Березня. Дня медичного працівника за умови виконання основних показників діяльності поліклініки та у залежності від особистого внеску кожного працівника.

2.3. Преміювання може проводитись індивідуально за особистий внесок у виконання важливого завдання чи термінової роботи. до знаменної дати.

2.4.   Основними показниками роботи поліклініки є:

      поліпшення показників роботи;

      відсутність скарг;

     відсутність порушень у діяльності підрозділу за результатам! і їх перевірки вищими контролюючими органами та службами;

- фінансово-економічпих підрозділів є:

      ведення планово-фінансової та облікової діяльності відповідно до вимог чинного законодавства;

      своєчасне та якісе е                  по.'дг^иня статсстично-фіаннсової        звітності н а ддрссу

контролюючих органів.

Для всіх категорій працівників обов'язковою є відсутність порушень трудової дисципліни та дисциплінарних стягнень.

3.   Розміри преміювання

3.1. Розмір преміального фонду визначається адміністрацією поліклініки й доводиться до керівників структурних підрозділів як фінансова сума. яка розподіляється адмісісаднцією за погодженням з профспілковим комітетом в залежності від внеску підрозділу в загальні результати роботи поліклініки.

3.2. Розмір премії конкретному працівнику визначається адміністрацією і не обмежується граничними розмірами.

3.3. Преміюванню підлягають також головний лікар та голова і члени профкому за підсумками роботи поліклініки за відповідний період.

3.4. У випадках індивідуального преміювання за виконатіся особливо важливого чи термінового завдання або до знаменної дали розмір премії встановлюється адміністрацією за погодженням із профспілковим комітетом.

3.5.    Розмір преміювання працівника може бути зменшено за такими підставами:

       запізнення на роботу чи дострокове залишення свого робочого місця;

       неналежне виконання своїх посадових обов'язків.

додаток №


до колективного договору на 2019-2024 рр.

Список професій, посад працівників, яким надасться додаткова відпустка за ненормований робочий день, за роботу, пов'язану з підвищеним нервово-емоційним га інтелектуальним навантаженням (наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 10 жовтня 1997 р. № 7 та Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1290)

Найменування посади

Гнаuалісив дадаиваваї відпустки іу днях)

За ненормований робочий день

Головний лікар

7

Головний бухгалтер

7

Інженери

6

Техніки

6

Завідувач господарством

4

Водій

4

За роботу з підвищеним нервово-емоційним

 

навантаженням

7

Лікарі всіх найменувань (крім тих, що передбачені

нижче), молодші спеціалісти з медичною освітою.

 

молодші медичні сестри тощо

 

рентген лаборант

1 1

 

1.                  Учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС (І-ll категорій) додатково до щорічної відпустки додаються 16 оплачуваних календарних днів.

2.                  Мешканці 1н з они забруднання еід ЧАЕС Аают ь араво отримаои модаткдвд віовосткд 1ї> календарних днів Нен збереження заробітної плати.

3.3а здачу крові додатково додається два оплачуваних дні (на наявності довідки) на кожну здачу крові (день здачі крові та один день до щорічної відпустки).

4.  Працюючим жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років, одиноким матерям, батькам чи усиновителям, тим, хто має дитину-інваліда, за бажанням щорічно додається 10 оплачуваних календарних днів відпустки, без урахування святкових та неробочих днів.


Тривалість

робочого дня працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами (за результатами атестації робочих місць)

Найменування відділень, професій та посад

Тривалість робочого тижня (у годинах)

рентген лаборантам, а також молодшим медсестрам (якщо за результатами атестації їх робочих місць з'ясовано, що вони не менше половини робочого часу зайняті наданням допомоги лікареві під час проведення обстеження хворого).

ЗО

 

Перелік

посад працівників яким дозволяється працювати за сумісництвом

'. Лікарський персонал.

2.     Середній медичний персонал.

3.     Молодший медичний персонал.

-4 Робочі по обслуговувванню і поточному ремонту будівель, споруд і обладнання.

5.     Бухгалтери.

6.     Провідні спеціалісти і спеціалісти бухгалтерії.

".Водії автотранспортних засобів.

8.    Інженери всіх назв.

9.     Медстатистики.

I     О.Медреєстрарори.

II      .Головні бухгалтери.

'2.Начгчіьники в іддіділ в адрір.

13.і оловні м еханікн.

4.     Завалувані господарствамш

’ 5. Сестри-господині.

16.    Вавідуючі відділами і службами.

17.    Головні ліларі.

18.    Юрисконсульти


ГУЛ «3/9- £033 рР


 


 

 


ЧОРТКІВСЬКА КОМУНАЛЬНА РАЙОННА СТОМАТОЛОГЧНА
ПОЛІКЛІНІКА

Н А К АЗ

№ ЗЗ-б

_03_» _жовтня_ 2019 року

м. Чортків

Про створення комісії з контролю

за виконанням колективного договору

НАКАЗУЮ:

:ворити комісію з контролю за виконанням колективного договору у складі :

Від адміністрації:

-        Матвієвич О. М. - завідувач терапевтичним відділом; Шестерика І. Є. - юрисконсульт;

-        Білевич О. Р. - старший зубний технік;

Від трудового колективу:

Антонюк М. Р. - голова профспілкового комітету;

Батрин П. М. - лікар - стоматолог ортопед;

Гуменюк Н. М. - сестра медична.Головний лікар

І.   И. ВЕРЕТИК


ПОЛОЖЕННЯ

про комісію по трудових спорах Чортківської комунальної
р а й о н
н ої сто м а ■ гол о гіч п ої п оліклінікн

І. Загальні положення

1.1.   Комісія по трудових спорах обирається загальними зборами трудового колективу.

1.2.   Порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії визначаються загальними зборами трудового колективу.

1.3.   Під час засідання кількість працівників у складі комісії по трудових спорах повинна бути не менше половини її складу.

1.4.   Комісія по трудових спорах обирає із свого складу голову, його заступників і секретаря комісії.

II.    Компетенція комісії по трудових спорах

2.1.   Комісія по трудових спорах є обов'язковим первинним органом по розгляду трудових спорів, що виникають в поліклініці, за винятком спорів, зазначених у статтях 222, 232 Кодексу Законів України «Про працю».

2.2.   Трудовий спір підлягає розглядові в комісії по трудових спорах, якщо працівник самостійно або з участю профспілкової організації, що представляє його інтереси, не врегулював розбіжності при безпосередніх переговорах з адміністрацією поліклініки.

2.3.   Працівник може звернутися до комісії по трудових спорах у тримісячний строк з дня. коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у спорах про виплату належної йому заробітної плати - без обмеження будь-яким строком. У разі пропуску з поважних причин установленого строку комісія по трудових спорах може його поновити. Заява працівника, що надійшла до комісії, підлягає обов'язковій реєстрації.

2.4.   Комісія по трудових спорах зобов'язана розглянути трудовий спір у десятиденний строк з дня подання заяви. Спори повинні розглядатися у присутності працівника, який подав заяву, представників власника або уповноваженого ним органу. Розгляд спору за відсутності працівника допускається лише за його письмовою заявою. За бажанням працівника при розгляді спору від його імені може виступати представник профспілкового органу або за вибором працівника інша особа, в тому числі адвокат.

2.5.   У разі нез'явлення працівника або його представника на засідання комісії розгляд заяви відкладається до наступного засідання. При повторному нез'явленні працівника без поважних причин комісія може винести рішення про зняття цієї заяви з розгляду, що не позбавляє працівника права подати заяву знову в межах тримісячного строку з дня, коли працівник дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права.

2.6.   Комісія по трудових спорах має право викликати на засідання свідків, доручати спеціалістам проведення технічних, бухгалтерських та інших перевірок, вимагати від адміністрації поліклініки необхідні розрахунки та документи.

2.7.   Засідання комісії по трудових спорах вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше двох третин обраних до її складу членів. Працівник, адміністрація поліклініки мають право заявити мотивований відвід будь-якому члену комісії. Питання про відвід вирішується більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. Член комісії, якому заявлено відвід, не бере участі у вирішенні питання про відвід.

2.8.   На засіданні комісії ведеться протокол, який підписується головою або його заступником і секретарем.

III.     Порядок прийнятні рішень комісією по трудових спорах

3.1.   Комісія ІІО гру довнд вію рсп при ймає ріш єрня біл ьшістш гол осів її чле НІВ. присутніх на засіданні. У рішенні зазначаються: повне найменування підприємства. установи, організації, прізвище, ім'я та по батькові працівника, який звернувся до комісії, або його представника, дата звернення до комісії і дата розгляду спору, суть спору, прізвища членів комісії, адміністрації поліклініки, результати голосування і мотивоване рішення комісії.

3.2.   Копії рішення комісіїу тридетнийснрок вручаютьча працівниковітк адмін істрації поліклініки.

IV.    Оскарження рішення комісії по трудових спорах.

4.1.   У разі ін езгодн з рішенням комімії ом срадовир дооиах порцівпрк миики^істрмідія поліклініки можуть оскаржити її рішення до суду в десятиденний строк з дня вручення їм витягу з протоколу засідання комісії чи його копії. Пропуск вказаного строку не є підставою відмови у прийнятті заяви. Впинавши причини пропуску поважними, суд може поновити цей строк і розглянути спір по суті. В разі коли пропущений строк не буде поновлено, заява не розглядається, і запишається в силі рішення комісії по трудових спорах.

V.      Процедура винесення рішення комісії

5.1.   Рішення комісії підлягає BИKOOГJO^Ю адміністрацією поліклініки у триденний строк по закінченні десяти днів, передбаченим на його оскарження.

5.2.   У разі невиконання адміністрацією поліклініки рішення комісії по трудових спорах у встановлений строк (стаття 229 РЗпП) працівникові комісією по трудових спорах видається посвідчення, що має силу виконавчого листа. Посвідчення засвідчується підписом голови або заступника голови комісії по трудових спорах поліклініки та печаткою комісії по трудових спорах. Посвідчення не видається, якщо працівник чи айміоісттація поліклініки звернулися у встановлений статтею 228 РЗпП строк із заявою про вирішення трудового спору до міського чи міськрайоноого суду.

5.3.   На підставі посвідчення, пред'явленого не пізніше тримісячного строку до міського відділу державної виконавчої служби, державний виконавець виконує рішення комісії по гтьдооиa спорах у примусовому порядку.


ПоД АТOK

КОЛЁКТУ/ВПОГО ДОЛОЁО HA #£>£<? -                                  pp

ЧОРТКІВСЬКА КОМУНАЛЬНА РАЙОННА СТОМАТОЛОІЧНА ПОЛІКЛІНІКА

НАКАЗ

м. Чортків

_33-а

«_03_» _жовтия_ 2019 року

Про створення комісії

з трудових суперечок

На підставі рішення трудового колективу (протокол засідання трудового колективу від 03.10.2019 р. № 1),-

НАКАЗУЮ:

Створити комісію з трудових суперечок у складі:

Матвієвич О. М. - голова комісії - завідувач терапевтичним відділом;

Шестерина І. Є. - секретар комісії - юрисконсульт;

Богуш Г. М. - член комісії - інспектор з кадрів;

Антонюк М. Р. - член комісії - лікар - стоматолог терапевтичного відділу;

Батрин П. М. - член комісії - лікар - стоматолог ортопед;

Мельник Н, І. - сестра медична.

І. И. БЕРЕТИК

ІоловниИ лікар
до колективного договору на 2019-2024 рр.

ПЕРЕЛІК

професій та посад працівників, яким видаються безкоштовно
спецодяг, спсцвзуття та інші засоби індивідуального захисту

пп.

Найменування професій, посад

Назва, спецвзуття та інших засобів

Термін носіння в місяцях

Підстава

1

Робочі                               3

обслуговування і поточному ремонту будівель, споруд                                і

обладнання, оператори котелень, слюсарі

Комбінізон, будівельні рукавиці, демосезонні чоботи

-//-

Інструкція з охорони праці під час виконання монтажних              робіт

інструментами             та

пристроями,         видана

Мінпраці та Соцполітики від 05.06.2001 р №254

2

Зварювальники

Комбінізон,      захисні

рукавиці,демосезонні чоботи,              захисна

зварювальна маска

 

Інструкція з охорони праці під час виконання зварювальних робіт , видана       Мінпраці    та

Соцполітики               від

05.06.2001 р №254

Електрики

Комбінізон,         гумові

рукавиці,              гумові

чоботи,

 

Інструкція з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт , видана  Мінпраці                   та

Соцполітики               від

05.06.2001 р №254


додаток


до колективного договору на 2019-2024 рр.


ПЕРЕЛІК

професій га посад працівників, які забезпечуються милом та миючими засобами


Lu


Найменування професій

Що видається

Підстава

Лікарі всіх найменувань

 

Мило,

100 г

на

Даний колективний

 

 

місяць

 

 

договір

 

Молодші медичні сестри

 

Мило,

400 г

на

П.129        Інструкції

 

 

місяць,

 

 

санітарного

 

 

 

знешкоджуючі

 

утримання

 

 

 

засоби

 

 

приміщень

та

 

 

 

 

 

устаткування виробничих підприємств 31.12.1966 р.

від

Сестри-господині

 

Мило,

400 г

на

П.129         Інструкції

 

 

місяць.

 

 

санітарного

 

 

 

знешкоджуючі

 

утримання

 

 

 

засоби

 

 

приміщень устаткування виробничих

та

 

 

 

 

 

підприємств

31.12.1966 р.

від

 


іпі.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПЕРЕЛІК

структурних підрозділів та посад працівників, які мають право па 10% надбавки
посадових окладів (ставок)

Структурний підрозділ

%

Посада

Тип робіт

Ортопедичний відділ

10

Молодша медична сестра

Прибирання             приміщень                                  з

використанням дезінфікуючих засобів, прибирання туалетів

Терапевтичний відділ

10

Молодша медична сестра

Прибирання             приміщень                                  з

використанням дезінфікуючих засобів. прибирання туалетів


ПЕРЕЛІК

структурних підрозділів та посад, робота у яких надає право на підвищення
схемних посадових окладів (ставок) у зв’язку з шкідливими та важкими умовами
праці

Структурний підрозділ

%

Посада

Примітка

Рентгенкабінет

15

Лікар, середній та молодший медичний персонал незалежно від їх найменування

 


 

ПЕРЕЛІК
працівників, для яких встановлюються граничні норми
перенесення ван
тажів

№ пп.

Найменування кате гор ій працівників

Граничні норми вантажу

Підстава

1

Жінки

Гранична допустима маса вантажу при піднятті та переміщенні при суміщенні з іншою роботою не повинна перебільшувати 15 кг; при підйомі вантажів на висоту 1,5 м, а також при піднятті та переміщенні вантажів постійно на протязі робочої зміни не більше 10 кг маси вантажу. Сумарна маса вантажу , що переміщується на протязі робочої зміни не повинна перевищувати 7000 кг.

Постанова РМ та ВЦРПС               “Про

гранично допустимі навантаження      для

жінок” 01.12.1981 р.

2

Молодь віком 16-18

рр.

Гранична допустима маса вантажу при піднятті та переміщенні: для юнаків 16,4 кг, для дівчат 10,25 кг

Постанова РМ та ВЦРПС              “Про

граничні         норми

переміщення вантажів підлітками” 04.03.1983 р.


“ і vriTT г і zh к >

і о. нніііііи лікар кінської комунальної

райони ої стомй то, і о їжн ої п о л і кл і н і к и

М 1-й.ВЕРЕТИ К 20^£ р.

Асиіну в

ання

Фактич ІІланусг

НО                вся

Досяі н і і pc jy. н> ra гя

Термін

виконання

Відповідальна особа 5а виконання мw іін

1500

 

Забезпечення

 

і Іровідний Інженер

 

 

умов прані

 

і охорони прані

1200

 

Забезпечення

 

І оловний лікар

щодо досягнення встановлених норм безпеки, гігієни -праці та виробничого середовища, підвищення
існуючого рівня охорони праці, запобігання та профілактика виробничого і равматизму. аварій
в Мор з ківській комунальній районній стоматологічній поліклініці на 20рік

Найменування іахо (ів (робі г) и н

Створення кабше і їв з охорони щиті га оснащення їх оргтсхі і і кою (ком і1 їо і ерам и. і і рінгі ерам и Заміна. у топлення вікон, дверей


Забезпечення працівників зайнятих на важких роботах з шкідливими умовами прані спецодягом, спецвзуі тям іа 313 і згідно типових і алузевих норм безплатної .видачі спецо тягу. спецвзу ігя га 313 в закладах охорони здоров'я (наказ 1ОЗ 1980 р. із змінами )

820

1

Забезпечення працівників, які працюють на роботах з

800

шкідливими умовами праці снецхарчуванням (молоком)

 

Заміри опору заземлення електрообладнання

1

1750

(■>   Навчання посадових осіб з питань охорони праці (1 раз в

420      !

три роки)

І

7.      Навчання працівників, що працюють на роботах з

720      1

підвищеною небезпекою (1 раз в рік)

і

І J

8       Атестація робочих місць з шкідливими умовами праці ( І раз

в 5 років)

250

 

 

у мов пращ

 

 

 

 

 

Закисі віл шкідливих факторів у мов праці

Згідно ви мої

, нормативних документів

1 оловний лікар

 

І

 

1 Іопсрсджсння ' нрофзахворюв

алия

І Іостійно

1 оловний лікар           лу

1

К ® Ц)

 

і

 

Безпечна експлуатація

Згідно плану

1 Іровідний Інжен^і

з охорони праці       J

 

1

і

 

■                                                       t> XJ

1 оловнии лікар

h

 

і

і

 

і Щорічно згідно

і графіків

Провідний інженер 51

: з охорони пращ       С5і

СО

Гу

 

 

 

 

Згідно плану

Провідний інженер^ з охорони праці

 рентгенкабінет. харчоб іоки, пральні)

1 2. Технічне випробою вання медичного та технологічного обладнання

13. Розроблення, мої і і аж нових, реконструкція діючих систем; природною іа 111 і чного освітлення робочих місць, евакуаційних виходів іа місць масового переходу працюючих

І І     Понірка манометрів, посудин підтиском (котли, водогрійні

кої ні. авіок шви, кисневий пункт)

1 і Тібе течения час т і спеціалістів т охорони праці в семінарах, нарадах і охорони праці, які проводяться ДОЗ. у правлінням Держи раці

] >. Прибирання, випробовування засобів радіаційного захис ту (рентгенкабінет) та засобів захисту працюючих від

. ураження електричним струмом

17. • Забезпечення аптечками та їх комплектуючими по

| структурних підрозділах підвищеної -небезпеки (рентгенкабінет', гараж, харчоблок, автоклавна. пральня,

. котельня, лабораторія і т.д.)                ______________ __

Провідний інженер з охорони праці


ОСЗШСЧНИХ

мор, праці

Провідний з охорони

інженер

■ і па! а

безпечна експлу а тація

Згідно плану

Забезпечення

Згідно плану

Прові іниі

інженер

ОЄЗПЄЧНИХ

 

з охорони

іраці

мов, праці

 

 

 

Забе течения

і Цорічно

 

 

ОЄЗПЄЧНИХ

ЗГІДНО

 

 

мов праці

і рафіку

 

 

 

Головинії

і і кар

Зачне і від

Згідно вимог

Провідний

інженер

шкідливих

нормативних

з охорони

праці

фак іорів ммов

документів

 

 

п раці

 

 

 

Забезпечення

і Іостійно

Провідний

інженер

безпечних

 

з охорони

праці

мов праці

 

 

 

 

БЛ.ЗАЦЕРКІВНА


ПОДАТОК ЯМ До колектм&норо доюёор гіА м#- ЖОМрр

Тернопільська обласна організація профспілки працівників охорони
здоров'я України

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

03.10.2019 р.                                                                                                                          № 1

м. Чортків

засідання трудового колективу Чортківської комунальної районної

стоматологічної поліклініки

Присутні: 45 чол.

Головувала на засіданні Антонюк М. Р. - голова профкому.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.   Обговорення та затвердження колективного договору на 2019 - 2024 рр. по Чортківській комунальній районній стоматологічній поліклініці.

2.   Обрання представників від трудового колективу до комісії з трудових суперечок.

3.     Різне.

I.     По першому питанню порядку денного слухали голову профспілкового комітету Антонюк М. Р., яка зачитала проект Колективного договору Чортківської комунальної районної стоматологічної поліклініки на 2019 - 2024 рр.

Поступила пропозиція шляхом голосування затвердити перше питання порядку денного в цілому.

«За»                      -   проголосувало 45 чол.

«Проти»               -   немає

«Утрималось» - немає

II.         УХВАЛИЛИ: Затвердити Колективний договір Чортківської **• комунальної районної стоматологічної поліклініки на 2019 - 2024 рр.

Голова профспілкового комітету

Секретар профспілкового комітету


 додаток

до колЕктийного догъ&эру ПН £009 - £09 k рр.

УКРАЇНА

Чортківська комунальна районна
стоматологічна поліклініка

Юридична адреса : вул. Штокалівка буд.159 ,с.Біла, Чортківський р-н., Тернопільська обл., 48514 тел.(03552)
2-06-90

Фактична адреса : вул. Д. Пігути , 23-А , м. Чортків , Тернопільська обл., 48500
тел.(03552) 2-06-90
e-mail: stomat.4321@gmail.com Код ЄДРПОУ 02009502

II А К А З


 


Про робочу комісію з розробки колективного договору

З метою розробки нового колективного договору,-

НАКАЗУЮ:

Створити робочу комісію з розробки колективного договору у складі:

Від адміністрації:

-     Матвієвич Олена Миколаївна - зав . терапевтичним відділом

-     Шесгирина Ірина Євгеніївна - юрисконсульт

-     Білевич Олександра Романівна - старший зубний технік

Від трудового колективу:

-     Антонюк Марія Романівна - голова проспілкового комітету

-     Батрин Петро Михайлович - лікар протезист

-     Гуменюк Наталія Михайлівна - медична сестра


ДОВІДКА

(про відсутність розбіжностей сторін при укладанні колективного договору
Чортківської комунальної районної стоматологічної поліклініки
на 2019-2024 рр.)

Видана про те, що під час укладання колективного договору Чортківської комунальної районної стоматологічної поліклініки на 2019 - 2024 рр. між адміністрацією і профспілковим комітетом розбіжностей не було. По всіх питаннях були вироблені спільні позиції, які зафіксували в колективному договорі.


 

 

 

 

 

 

 


Головний лікар


Голова профкому


І. Й. БЕРЕТИК


М. Р. АНТОНЮК


 

 

 

 


ЗАТВЕРДЖУЮ

штат в кількт)С7'і,--3875--тататних одиниць з місячним фондбі^зарббітно^п^ати

181069грив^№^&р<6шйокфФу6вісімдесяти одна тисяч^ішбтД^^ь^евятьгр^.30коп ).

------- ттоЬ -■ -Ті

ВіМДЇЇЕПЕТА


Г олова Чбо


01


!

^ВМШЕПЕТА

, v Э 3          " к

А I


ПОГОДЖЕНО

штад.в кількості 38,5штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати

Д 8 Ю('А.-вень ЗО копійок( сто вісімдесять одна тисяча шістдесять девятьгрн.30коп ). І іачальник відуЦпу охорони здоров'я

Чрржшслкрї ОДА

1(0 ШВИДЮК


о/* ■■ Л- V •


ШТАТНИЙ розпис

ЧОРТКІВСЬКОЇ КОМУНАЛЬНОЇ

РАЙОННОЇ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ПОЛІКЛІНІКИ (терапія) на 01.01.2019р


№ п/ п

кп, дкхп

Назва посади та структурного підрозділу

К-сть шт. один.

Посадо вий оклад

Підвищення до посадового окладу

Надбавки

Доплати

 

Оперативне втручання

Кате-горія

Завідування

Ст. мед. сестрами

За шкідд. умови

Почесне

звання

вислуга років

ДО мі німальн ої

ІНШІ допда ти

Фонд 3- ти на місяць

Фонд з-ти на 201? р

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

1229 7

Завідувач відділом лікар-стоматолог

0,5

2180,50

 

 

545,00

 

 

 

654,00

 

 

3379.50

40554.00

ъ

2

2222.2

Дитячий лікар- стоматолог

1

4361,00

 

 

 

 

 

 

872,20

 

 

5233,20

62798,40

&

3

2222.2

Дитячий лікар- стоматолог

0,5

1748,00

 

 

 

 

 

 

174,80

163,70

 

2086,50

25038.00

Ч

4

2222.2

Лікар-стоматолог

1

3784,00

 

 

 

 

 

 

378,40

 

 

4162,40

49948,80 Ч:

1

5

2222.2

Лікар-стоматолог

05

1892,00

 

 

 

 

 

 

189,20

 

 

2081,20

24974,40 8>

_____ §

6

2222.2

Лікар-стоматолог

1

3496,00

 

 

 

 

 

 

349,60

327,40

 

4173,00

50076.00

7

2222.2

Лікар-стоматолог

1

4361.00

 

 

 

 

 

 

1308,30

 

 

5669,30

68031,60 „4

8

2222.2

Л і кар -сто м ато л о г

0,5

2181,00

 

 

 

 

 

 

654,30

 

 

2835,30

34023,60 ~

9

1229.7

Лікар-стоматолог

1

4361.00

 

 

 

 

 

 

1308,30

 

 

5669,30

68031,60 s?

10

1229.7

Лікар-стоматолог

1

4361,00

 

 

 

 

 

 

1308,30

 

 

5669,30

68031,60

 


А
■М


с о £ з х


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1!

1229.7

Лікар-стомат хірург.

1

4649,00

464,90

 

 

 

 

 

1534,17

 

 

6648,07

79776,84

12

2222.2

Лікар-стомат. хірург

0,75

2838,00

 

 

 

 

 

 

283,80

 

 

3121,80

37461,60

13

2222.2

Лікар-стомато.тої

1

4073,00

 

 

 

 

 

 

814,60

 

 

4887,60

58651,20

14

2222.2

Л і к ар - сто м атол о г ортодонт

1

4361,00

 

 

 

 

 

 

1308,30

 

 

5669,30

68031,60

15

2222.2

Лікар стоматолог

0,75

3271,00

 

 

 

 

 

 

981,30

 

 

4252,30

51027,60

 

Разом

12,5

51917,50

464,90

 

545,00

 

 

 

12119,57

491,10

 

65538.07

786456.84

15

3231

Сестра медична старша

1

3323,00

 

 

 

332,30

 

 

1096,59

 

 

4751,89

57022,68

16

3231

Сестра медична зі стоматологи

1

3323,00

 

 

 

 

 

 

996,90

 

 

4319,90

51838,80

7

3231

Сестра медична зі стоматології

1

3323,00

 

 

 

 

 

 

664,60

185,40

 

4173,00

50076.00

18

3231

Сестра медична зі стоматології

1

3323,00

 

 

 

 

 

 

996,90

 

 

4319,90

51838,80

19

3231

Сестра медична зі стоматології

1

3323,00

 

 

 

 

 

 

664,60

185,40

 

4173,00

500'6.00

20

3231

Сестра медична зі стоматології

1

3323,00

 

 

 

 

 

 

664,60

185,40

 

4173,00

50076.00

21

3231

Сестра медична зі стоматології

1

2958,00

 

 

 

 

 

 

295,80

919,20

 

4173,00

50076.00

22

323 1

Сестра медична зі стоматологи

1

2958,00

 

 

 

 

 

 

591,60

623,40

 

4173, 00

50076,00

23

323 1

Сестра медична зі стоматології

1

2785,00

 

 

 

 

 

 

278,50

1109,50

 

4173„00

50076,00

24

323 1

Сестра медична зі стоматології

1

2785,00

 

 

 

 

 

 

278,50

1109,50

 

4173,00

50076,00

25

323 1

Сестра медична зі стоматології

1

2785,00

 

 

 

 

 

 

278,50

1109,50

 

4173,00

50076,00

26

323 1

Сестра медична зі стоматології

0,5

1479,00

 

 

 

 

 

 

147,90

459,60

 

2086,50

25038,00

27

3225

Технік зубний ортодонт

1

2785,00

 

 

 

 

 

 

835,50

552,50

 

4173,00

50076,00

28

323 1

Статистик медичний

0,5

1479,00

 

 

 

 

 

 

147,90

459,60

 

2086,50

25038,00

29

323 1

Сестра медична зі стоматології

1

2785,00

 

 

 

 

 

 

278,50

1109,50

 

4173,00

50076,00

30

3229

Рентгенлаборант

1

3323,00