Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

2016 рік зведений звіт по виконанню плану заходів з реалізації Стратегії Тернопільської області до 2020 року


ЗВІТ
про результати проведення моніторингу виконання плану заходів з реалізації стратегії розвитку

Тернопільської області за 2016 рік

 

Наймену-вання завдання Стратегії

Наймену-вання заходу*

Дата початку/ завершення здійснення заходу

Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання*

Індикатори результативності виконання завдання***

Стан виконання завдання (з порівняль-ною оцінкою фактично виконаного і заплано-ваного)

Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)

 

назва, дата та
 номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу

обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу

фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу

 

тих, що діють з початку виконання завдання

тих, що затверд-жені  у звітному періоді

з початку реалізації програми (проекту)

за звітний період

з початку реалізації програми (проекту)

за звітний період

найменування індикатора,

одиниця виміру

прогнозо-ване значення індикатора

фактичне значення індикатора

відхи- лення (+/-)

 

I. Удосконалення механізму планування регіонального розвитку

 

1. Реалізація державної регіональної політики

 

2. Розроблення інвестиційних програм (проектів) регіонального розвитку на основі планів заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку на 2015-2017 роки

постійно

-

-

8 015, 694  тис. грн.

7012,184 тис. грн.

 7012,184 тис. грн.

7012,184 тис. грн.

подані інвестиційні програми (проекти), одиниць

4

4

-

100%

-

3.Забезпечення під час розроблення та внесення змін до державних цільових програм та галузевих програм спрямування коштів на реалізацію завдань, визначених 

Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року

постійно

 

 

530,00  тис. грн.

608,5 тис. грн.

608,5 тис. грн.

608,5 тис. грн.

відсоток розроблених районних програм  щодо внесення змін до них

 

 

 

 

 

 

10

11

-

 

 

 

 

 

 

110%

У 2016 році розроблено 7 районних програм .

Внесено зміни по 4 районних програмах.

 

 

 

 

 

 

II. Забезпечення стабільного і передбачуваного фінансування регіонального розвитку

 

1.Фінансування програм (проектів) регіонального розвитку за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

1. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та забезпечення визначення переліку технічних завдань на інвестиційні програми і проекти, розроблення, подання на конкурс

постійно

-

-

12245,63 тис. грн

12245,63 тис. грн

12245,63  тис. грн

12245,63 тис. грн

відсоток відібраних на конкурсній основі програм (проектів)

 

11

-

 

 

-

 

3.Розширення фінансування програм (проектів) регіонального розвитку через механізм державно-приватного партнерства

Проведення інформаційно-роз’яснювальної і консультаційної роботи з підготовки проектів державно-приватного партнерства у регіонах

2015 – 2017  роки

-

-

-

-

-

-

Кількість проектів державно-приватного партнерства

-

-

-

-

-

 

III. Підвищення ролі та функціональних можливостей міст у подальшому розвитку регіонів

 

1. Розвиток інфраструктури міст

1.Підтримка розроблення містобудівної документації для населених пунктів  та приміської зони: - розроблення схеми планування території  району

постійно

-

-

-

-

-

-

схема планування території району

-

-

-

-

Схема планування території району  не проводилась через відсутність коштів у сільських бюджетах.

 

 

2. Залучення інвестицій у будівництво та/або реконструкцію вулично-дорожньої мережі, інженерної та соціальної інфраструктури міст, в т.ч. реконструкція і капітальний ремонт доріг в населених пунктах області

2016 р.

Програма  розвитку автомобільних доріг загального користування в напрямку духовних центрів Тернопільщини на 2015 – 2017 роки

 

-

1839,5  тис.грн

15851,0  тис.грн.

      15851,0   тис.грн.

       15851,0  тис.грн.

Покращення стану доріг обласного значення

12709.9 м?

21000 м?

 

-+8290,1 м?

 

 

 

 

 

165,2%

 

У 2016 році проведено поточний ремонт  дороги державного значення М-19 

(с.Ягільниця, Нагірянка)

 

 

1.Посилення транспортного, інформаційного та комунікативного зв’язку міст – центрів економічного зростання з менш розвинутими прилеглими територіями

2016 р.

Річні плани соціально-економічного розвитку громад (Білобожницька, Заводська, Колиндянська)

-

-

-

-

-

Обсяг пасажирських перевезень , тис.осіб

 

Кількість користувачів мережі інтернет (разом із м. Чортків), одиниць

 

 

653,6

 

 

450

 

 

519,3

 

 

580

 

 

-134,3

 

 

+130

 

 

80%

 

 

129%

 

 

 

 

2.Визначення механізму  співробітництва територіальних громад, зокрема шляхом об’єднання їх ресурсів, розроблення планів розвитку міст та прилеглих до них населених пунктів

постійно

-

8 250,4 тис. грн.

8157,49   тис. грн.

8157,49  тис. грн.

8157,49  тис. грн.

8157,49  тис. грн.

Розроблення планів розвитку

3

3

-

100%

Трьома громадами району розроблено плани соціально-економічного розвитку з метою отримання субвенції на розвиток інфраструктури громад. Станом на 01.01.2017 року субвенції використали всі 3 громади  

 

IV. Створення умов для поширення позитивних процесів розвитку міст на інші території, розвиток сільської місцевості

 

 

2.Оновлення рухомого складу транспортних засобів

2016 р.

-

-

-

-

-

-

Кількість закуплених транспортних засобів, одиниць

-

-

-

-

У 2016 році транспортні засоби не закуплялись через фінансові ризики в Україні та через великі відсотки  на кредитуван

ня.

 

2.Розвиток сільської місцевості

1.Створення рівних умов для підтримки сільськогоспо-дарських виробників незалежно від їх виду, типу, розміру, форми власності та господарювання:

підтримка та розвиток сільськогоспо-дарських обслуговуючих кооперативів

 

2. Раціоналізація структури сільськогосподар-ського виробництва для зростання його доданої вартості:

збільшення валової продукції тваринницької галузі по сільськогосподар-ських підприємствах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексна програма розвитку агропромислового розвитку Чортківського району на 2012-2015 від 20.03.2012 №181

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

валова продукція тваринництва,

тис.грн

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140800,0

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

161 800,0

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+21000,0

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115%

Чортківський район не брав участь у проекті ІІІ проекті ЄС/ПРОНу 2015-2016 рр.

 

 

 

 

V. Підвищення ефективності використання внутрішніх факторів розвитку регіонів

 

 

1. Розвиток інтелектуального капіталу

1.Забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців та робітничих кадрів для задоволення потреби регіону з урахуванням пріоритетів розвитку

постійно

-

-

-

-

-

-

Кількість працевлаштованих осіб, чол.

272

272

-

 

100%

 

 

 

 

 

-

 

 

 

2.Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності регіонів

1.Формування сприятливого інвестиційного клімату, позитивного інвестиційного іміджу та просування на зовнішній ринок інвестиційних можливостей регіонів України

постійно

-

-

-

-

-

-

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу в дол. США

0,6

7

+6,4

 

 

 

 

11,7 раз

 

 

3. Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних товарних ринках

1. Створення мережі підтримки малого бізнесу та регіонального центру підтримки підприємництва

2015-2016 роки

Програма розвитку  малого і середнього підприємництва в районі на 2015-2016 роки

(рішення сесії Чортківської районної ради  від 03.02.2015 р. № 506)

-

16,5

тис.грн.

15,8

тис.грн

15,8 тис.грн

 

15,8

тис.грн.

кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення, одиниць

25

24

-

96%

 

 

 

2. Сприяння процедурі та збільшенню обсягів надання державної фінансової підтримки суб’єктам малого підприємництва

2015-2016 роки

Програма розвитку  малого і середнього підприємництва в районі на 2015-2016 роки

(рішення сесії Чортківської районної ради  від 03.02.2015 р. № 506)

-

16,5

тис.грн.

15,8

тис.грн

-

-

-

-

-

-

-

У зв’язку із нестабільною ситуацією на фінансовому ринку механізм часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів не впроваджено

 

 

3.Проведення навчання з питань провадження підприємницької діяльності

2015-2016 роки

рішення сесії Чортківської районної ради  від 03.02.2015 р. № 506

-

-

-

-

-

-

-

31

-

 

-

-

 

4. Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу, збереження  культурної спадщини та найцінніших природних територій

1.Проектування та будівництво сміттєпереробних підприємств

Постійно

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

питома вага утилізованих відходів ( до загальної кількості утворюваних відходів) – (%)

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

-

 

В районі відсутні сміттєпереробні підприємства

 

2. Раціональне використання  рекреаційних ресурсів територій та об’єктів природно-заповідного фонду для формування економічного середовища та розвитку сфери зайнятості населення області, району

 

6.Диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня енергоефектив-ності в регіонах

3. Зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів шляхом здійснення організаційних, технічних, технологічних та інших заходів, зокрема оновлення основних фондів, модернізація виробничих потужностей, запровадження енергоефективних технологій:

- заміна труб на труби  в пінополіуретані;

- реконструк

ція і капітальний ремонт житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання

постійно

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

відсоток замінених труб до загальної протяжності

 

 

 

кількість будинків ОСББ, де проведено комплексну термомодернізацію

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обмежене  фінансування

 

 

 

Відсутність коштів у

населення

 

VI. Виконання завдань і здійснення заходів, спрямованих на вирішення актуальних проблемних питань  Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя

 

Захист національних інтересів та недопущення порушення конституційних прав громадян України на  тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя

Захист і повноцінна реалізація національно-культурних, соціальних та політичних  прав громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території  або переселилися з неї, у тому числі корінних народів і національних меншин

постійно

-

-

-

-

218,7

218,7

кількість осіб, яким призначено різні види державних допомог громадянам України, які переселились на територію Чортківського району  тимчасово окупованої території та районів проведення АТО

90

81

-9

90%

-

 

 

VII. Запобігання збільшенню диспропорцій, що гальмують розвиток регіонів

 

2. Створення умов для продуктивної праці населення

1. Створення сприятливої кон’юнктури на регіональному ринку праці, зменшення регіональної диференціації у сфері зайнятості населення, підвищення рівня зайнятості населення та зниження рівня безробіття:

- сприяння безробітним у започаткуванні та веденню підприємницької діяльності;

- організація та проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру

постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма

зайнятості населення Чортківського району на період до 2017 року (рішення сесії районної ради від 29.10.2013р.№ 329)

 

 

 

 

 

 

 

 

59,29

тис.грн.

 

 

 

 

 

 

 

59,29

тис.грн.

 

 

 

 

 

Кількість осіб, яким надана допомога на започаткування та ведення підприємницької діяльності,  осіб

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

-

-

-

   27,88 тис.грн.

   27,88 тис.грн

 

кількість осіб, задіяних на проведенні громадських робіт, осіб

 

 

 

250 осіб

 

 

250 осіб

100%

 

 

 

           -

 

 

 

2.Запровадження навчання і профорієнтації для перепрофілювання та переорієнтації трудових кадрів залежно від потреб регіонального ринку праці:

 підготовка та перепідготовка спеціалістів та робітників з врахуванням короткотермінової та перспективної потреби  району у кадрах

постійно

Програма

зайнятості населення Чортківського району на період до 2017 року (рішення сесії районної ради від 29.10.2013р.№ 329)

-

-

-

-

-

кількість осіб, які пройшли підготовку та перепідготовку, осіб

272 осіб

272 осіб

100%

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

3.Розроблення програм професійно-технічного навчання, підготовки кадрів відповідно до потреб районного  ринку праці

постійно

-

-

-

-

-

-

рівень безробіття за методологією МОП, %

14,0

14,0

100%

-

-

 

4.Створення умов для підвищення рівня заробітної плати та ліквідації заборгованості з її виплати

постійно

-

-

-

-

-

-

сума заборгованості з виплати заробітної плати, тис.грн

0

0

-

-

-

 

VIII. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від  місця  її  проживання

 

1. Створення умов для розв’язання нагальних проблем  переселенців

1.Забезпечення доступу переселенців до соціальних послуг, у тому числі в закладах охорони здоров’я

 

постійно

 
-
 

-

-

-

-

-

рівень охоплення переселенців, які звернулися в лікувально-профілактичні заклади району, кваліфікованою медичною допомогою, %

-

48

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

2.Створення умов для навчання дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб, зокрема гарантії можливості проходження зовнішнього незалежного оцінювання для випускників, забезпечення підручниками, виділення державних дотацій на шкільне харчування тощо

постійно

-

 

-

-

-

-

-

кількість дітей із сімей переселенців, охоплених дошкільними та загально-освітніми навчальними закладами

-

4

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

2. Підвищення стандартів життя в сільській місцевості

1. Розбудова та покращення комунальної інфраструктури сіл, селищ та малих міст, які мають приріст чисельності населення.

 

постійно

-
 

-

-

-

-

-

кількість новоутворених житлово-комунальних підприємств, одиниць

 

-

 

-

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

2.Забезпечення регулярного і безоплатного перевезення дітей, учнів та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості до місця навчання, роботи та додому

постійно

-

 

-

-

-

-

-

кількість придбаних шкільних автобусів, одиниць

-

 

-

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

3. Сприяння розвитку мережі закладів соціального захисту населення в сільській місцевості

 

постійно

-
 

-

-

-

-

-

кількість підрозділів закладів соціального захисту , які обслуговують сільське населення, одиниць

1

1

0

 

 

100%

 

 

-

 

4. Сприяння створенню збалансованої інфраструктури об’єктів торгівлі та підприємств побутового обслуговування в сільській місцевості

постійно

-

 

-

-

-

-

-

кількість об’єктів:

-роздрібної  торгівлі;

- побутового обслуговування;

-ресторанного господарства, одиниць

 

209

 

25

 

24

 

211

 

25

 

24

+2

 

0

 

0

 

110%

 

100%

 

100%

 

 

 

-

 

3.Модернізація системи освіти

1.Забезпечення формування системи навчальних закладів для надання високоякісних послуг з використанням наявних ресурсів шляхом виконання регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів

постійно

-

 

-

-

-

-

-

кількість створених освітніх округів, одиниць

 

відсоток модернізованих освітніх закладів району  до загальної їх кількості

3

 

 

 

7

3

 

 

 

11

0

 

 

 

+4

100%

 

 

 

157%

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

2.Забезпечення підвищення якості та рівного доступу населення до загальної середньої  освіти, зокрема в сільській місцевості, шляхом оптимізації мережі навчальних закладів та покращення їх матеріально-технічної  бази

постійно

-

 

-

-

-

-

-

кількість оптимізованих сільських навчальних закладів району

 

кількість сільських навчальних закладів району, які покращили свою матеріально-технічну базу

1

 

 

 

23

 

 

 

1

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

100%

 

 

 

100%

 

 

 

 

-

 

 

3. Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів, підвищення рівня охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою

постійно

-

 

-

-

-

-

-

% охоплення дітей дошкільними навчальними закладами у сільській місцевості,%

 

64

66

+2

 

 

 

 

103%

 

 

 

 

-

 

4.Забезпечення доступності дошкільної освіти, зокрема в сільській місцевості, шляхом будівництва нових дитячих садків

постійно

-

 

-

-

-

-

-

кількість новозбудованих дитячих садків та навчально-виховних комплексів, одиниць

 

1

 

1

-

 

 

100%

-

 

4. Створення умов для формування здорового населення

1. Реалізація заходів Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки

2016-2018 роки

 

-

-Районна  цільова соціальна  програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу  на 2015-2018 роки

23.03.2015р. №524

2,0 тис.грн.

2,0 тис.

грн.

2,0 тис. грн.

2,0 тис. грн.

забезпеченість населення лікарями всіх спеціальностей (на 10 тис. наявного населення на кінець року)

29,5

 

29,7

 

+0,2

 

 

 

100,7%

 

 

-

 

2.Формування мережі амбулаторій, наближених до місць проживання населення, у сільській місцевості та містах (відповідно до нормативу забезпеченості)

постійно

-

 

-

-

-

-

-

кількість амбулаторій загальної практики сімейної медицини в районі  з розрахунку на  кількість населення, що обслуговуються одним підрозділом відповідно до нормативу , одиниць

18

18

0

100%

 

 

 

 

 

-

 

3.Забезпечення закладів охорони здоровя, які надають первинну медичну допомогу, відповідним обладнанням, транспортними засобами та кадрами

постійно

-

 

-

-

-

-

-

відсоток забезпечення :

- обладнанням  та інвентарем;

- автомобілями відповідно до затвердженого табеля оснащення

 

 

65

 

 

-

 

 

80

 

 

-

 

 

 

+15

 

 

-

 

 

 

 

123%

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

4.Підвищення якості надання первинної медичної допомоги

постійно

-

 

-

-

-

-

-

відсоток забезпеченості штатних посад лікарів загальної практики сімейної медицини фізичними особами

91

89

-2

97,8%

 

 

-

 

5.Профілактика та забезпечення раннього виявлення захворювань, насамперед серед населення, яке мешкає в сільській місцевості  

постійно

Районна програма протидії захворюваня на туберкульоз на період до 2016 року

23.04.2013

 № 297

-

-

7,0

7,0

7,0

захворюваність на всі форми активного туберкульозу серед населення району

(на 100 тис. населення), осіб

49,2

47

-2,2

 

95,5%

 

 

-

 

6. Підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та доступності вторинної та третинної медичної допомоги

постійно

Районна програма боротьби з онкологічними захворюванями на період до 2016 року

14.05.2010р. 498

-

-

30,0

15,0

15,0

захворюваність на злоякісні новоутворення серед населення району

(на 100 тис. населення), осіб

310,3

283,6

 

 

 

-26,7

 

 

 

91,4

 

 

 

-

 

7. Модернізація системи екстреної (швидкої) медичної допомоги в регіонах, зокрема шляхом утворення центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з мережею їх відділень і пунктів постійного та тимчасового базування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги, централізованих оперативно-диспетчерських служб екстреної медичної допомоги

постійно

-

 

-

-

-

-

-

кількість створених госпітальних округів, одиниць

1

0

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

5.Соціокультурний розвиток

1. Розвиток та збереження існуючої мережі закладів культури, мистецтва та музейної справи:

- проведення Всеукраїнських свят та фестивалів;

постійно

-

 

-

-

-

-

-

 

 

кількість проведених святкових заходів, одиниць

 

2

 

2

 

-

 

100

 

-

 

- заходи із збереження та використання об’єктів культурної спадщини;

постійно

Районна програма  збереження культурної спадщини Чортківського району на 2011-2015 роки

04.03.2011 №62

-

-

-

-

-

 

кількість об’єктів культурної спадщини, одиниць

336

336

0

100

-

 

6. Надання якісних послуг транспорту та зв’язку

1. Виконання програм будівництва (придбання) доступного житла та забезпечення молоді житлом:

постійно

Програма будівництва (придбання) доступного житла в Чортківському районі на 2010-2017 роки

07.10.2010 №543

-

-

-

-

-

 

 

 

кількість побудованих (придбаних) квартир, одиниць

 

 

загальна площа побудованих (придбаних) квартир (кв.метрів)

2

2

-

 

 

 

100%

 

 

 

 

-

 

- будівництво (придбання) доступного житла в Тернопільській області

 

 

549

549

-

 

100%

 

-

 

2.Виконання програми здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов

постійно

-

-

-

-

-

-

кількість укладених іпотечних кредитів на придбання житла

-

-

-

 

 

-

 

 

-

 

IX. Розвиток міжрегіонального співробітництва

 

Створення умов для зміцнення зв’язків між регіонами та громадами

Сприяння організації та проведенню форумів, зустрічей представників ділових кіл, презентацій, виставково-ярмаркових заходів

постійно

-

-

-

-

-

-

експорт товарів у розрахунку на одну особу, в дол. США

558,0 дол. США

267,9 дол. США

-290,1 дол. США

 

 

 

 

48%

Експорт товарів у 2016 році зменшився по ПрАТ «Агропродукт» через припинення експортних поставок у Російську Федерацію

 

X. Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку

 

1.Підвищення якості державного управління регіональним розвитком

 

2. Підвищення ролі громадських об’єднань у формуванні пріоритетних напрямків розвитку регіонів, їх реалізації та здійсненні контролю за реалізацією

постійно

-

-

42 355 ,0 грн.

42 355,0 грн

35657,0 грн

35657,0 грн

кількість отриманих грантів

1

1

-

 

 

 

100%

 

 

 

-

 

 

3.Удосконалення системи моніторингу ефективності використання бюджетних коштів, посилення відповідальності місцевих органів виконавчої влади за ефективне використання ресурсів, спрямованих на розв’язання соціально-економічних проблем розвитку регіонів

постійно

-

-

-

-

-

-

-

1657,3    1

1656,6

- 0,7

99,9%

З районного бюджету профінансовано 18 районних програм.

Відхилення –0,1 %, у результаті того, що не всі заходи, які були заплановані виконувалися.

 

 

 

     Перший заступник голови

    районної державної адміністрації                                                                                     І.Я. ЗАБОЛОТНИЙ

  
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема