Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Центр надання адміністративних послуг / Положення

Положення


                              ЗАТВЕРДЖЕНО

 

       Розпорядження голови районної

       державної адміністрації

 

       27.06.2013 № 215 - од

                                                                                                         

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг

 Чортківської районної державної адміністрації

 

  1. Центр надання адміністративних послуг (далі - Центр) утворюється головою Чортківської районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах району забезпечує виконання покладених на нього завдань.

  2. Центр утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг при райдержадміністрації.

3. Центр підпорядкований голові райдержадміністрації, підзвітній і підконтрольний головному управлінні економіки обласної державної адміністрації.

4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій та цим Положенням.

5. Основними завданнями центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

4) забезпечення у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

5) надання адміністративні послуги;

6) участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

7) внесення пропозицій щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

8) забезпечення ефективного і цільового використання відповідних бюджетних коштів;

9) участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

10) розроблення проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

 

11) участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

12) участь у розробленні проектів розпоряджень голови місцевої держадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

13) участь у підготовці звітів голови місцевої держадміністрації для їх розгляду на сесії відповідної місцевої ради;

14) підготовка самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові місцевої держадміністрації;

15) забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

16) підготовка (участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

17) розгляд в установленому законодавством порядку звернення громадян;

18) опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

19) забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої він є;

20) постійне інформування населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

21) контроль органів місцевого самоврядування та надання методичної допомоги з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

22) здійснення повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

23) забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

24) організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

25) забезпечення у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

26) участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

27) забезпечення захисту персональних даних;

28) здійснення передбачених законом галузевих повноважень;

29) здійснення інших передбачені законом повноважень.

6. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

 Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається головою райдержадміністрації.

3

7. У Центрі за рішенням голови райдержадміністрації також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень райдержадміністрації.

 8. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

 9. Складовою частиною Центру є Дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, який забезпечує видачу (переоформлення, видачу дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

 10. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора - посадової особи районної державної адміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.

 11. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

 12. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

 13. Основними завданнями адміністратора є:

 1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

 2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

 3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

               4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

 5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

 6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

 14. Адміністратор має право:

 1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

 4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

 5) порушувати клопотання перед директором Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

 15. Центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з головою обласної державної адміністрації.

 16. Директор Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:

 1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності Центру;

 2) організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

 3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

 4) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

 5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції голові райдержадміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

 6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

 7) може здійснювати функції адміністратора;

 8) забезпечує дотримання працівниками Центру правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

 9) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про Центр;

 10) розробляє посадові інструкції адміністраторів та державного адміністратора Центру та розподіляє обов’язки між ними;

11) планує роботу структурного підрозділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

12) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на Центр завдань та затверджених планів роботи;

13) представляє інтереси Центру у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами місцевої держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва відповідної місцевої держадміністрації;

14) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

 Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

15) подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Центру в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

16) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису Центру (в разі утворення підрозділу із статусом юридичної особи);

17) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців структурного підрозділу;

18) може входити до складу колегії відповідної місцевої держадміністрації;

19) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції структурного підрозділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

20) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

21) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень структурного підрозділу;

22) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр.

17. Накази директора Центру, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації.

18. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Центру визначає голова місцевої держадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

19. Штатний розпис та кошторис Центру затверджує голова райдержадміністрації за пропозицією його директора відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.

20. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

21. Час прийому суб’єктів звернень у центрі становить не менш як шість днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр. Центр не рідше ніж два дні на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-ї години.

 За рішенням голови райдержадміністрації час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

22. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного бюджету.

23. Центр є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                                           Ж.В.ГАБРУСЬКА         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема