Лановецька районна державна адміністрація
47400, м.Ланівці, вул.Незалежності, 19
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук
На головну / Центр надання адміністративних послуг / Нормативно-правові документи

Положення про центр надання адміністративних послуг


 

                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               Розпорядження голови

                                                                                Лановецької  районної

                                                                                державної адміністрації

                                                                                 «20» лютого 2017  № 62-од

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг

Лановецької районної державної адміністрації

 

1. Загальні положення

         1. Положення про Центр надання адміністративних послуг  Лановецької районної державної адміністрації (далі – Положення) розроблено на підставі вимог законів України "Про адміністративні послуги", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 118 «Про затвердження Примірного положення про Центр надання адміністративних послуг».

 

2. Центр надання адміністративних послуг Лановецької районної державної адміністрації (далі – Центр) – це постійно діючий робочий орган Лановецької районної державної адміністрації.

 

3.  Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України,  актами  Президента  України,  Кабінету  Міністрів  України,   іншими Рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розпорядженнями голів обласної та районних державних адміністрацій, а також цим Положенням.

 

4. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру  районної державної адміністрації приймаєтьсяголовою районної державної адміністрації.

 

5. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначаються розпорядженням голови Лановецької районної державної адміністрації, включає адміністративні послуги органів виконавчої влади,                    перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України згідно та у порядку встановленого чинним законодавством України.

Центр, на основі узгоджених рішень районної державної адіміністрації може забезпечувати також надання адміністративних послуг обласної державної адімінстрації та органів місцевого самоврядування.

          6. У Центрі за рішенням районної державної адіміністрації, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, надання консультацій, прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг, укладення договорів і угод представниками суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання тощо).

          7. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).

Добір суб’єктів господарювання для надання супутніх послуг здійснюється районною державною адіміністрацією, що утворила центр, на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна.

Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.

 

8. Центр повинен бути облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

За рішенням районної державної адміністрації, можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо обслуговування суб’єктів звернення, зокрема можливість надання суб’єктам звернення консультацій та інформації про хід розгляду їх заяв за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку).

Встановлені вимоги щодо якості обслуговування суб’єктів звернення в центрі не повинні погіршувати умов надання адміністративних послуг, визначених законом.

 

2. Мета створення та основні завдання Центру

1.  Центр надання адміністративних послуг (далі - Центр) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг при Лановецькій районній державній адміністрації.

 

2.  Основні завдання Центру:

 

1)  організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

 

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

 

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

 

3. Адміністратор та керівник Центру

1. Центром забезпечується  надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

2. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою Лановецької районної державної адміністрації.

 

3. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

 

4. Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається головою Лановецької районної державної адміністрації.

 

5. Основними завданнями адміністратора є:

надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше   

наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

здійсненняконтролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

розглядсправ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.

 

6. Адміністратор має право:

безоплатно одержувати від суб’єкта надання адміністративних послуг, державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;

 

          інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

 

          посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

 

7. Центр очолює керівник - начальник відділу з питань надання адміністративних послуг Лановецької районної державної адміністрації  на якого покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру.  Начальник призначається на посаду та звільняється з посади головою Лановецької районної державної адміністрації.

 

8.  Керівник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:

 

1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;

 

2)  організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

 

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

 

4)  організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

 

5) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції  щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

 

6)  розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

 

7)  може здійснювати функції адміністратора;

 

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр.

 

4. Порядок  діяльності  Центру

1. З метою здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру у структурі Лановецької районної державної адміністрації утворено відділ з питань надання адміністративних послуг Лановецької районної державної адміністрації, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру.

 

2.  Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

 

3. Фінансування діяльності Центру здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

Центр звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг.

 

4.  Час прийому суб’єктів звернень у центрі становить не менше п'яти днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр.

Центр  не менш як один день на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-ї години.

При необхідності, за розпорядженням голови Лановецької районної державної адміністрації, час прийому звернень може бути збільшено.

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                  А. В. Бенцарук

 

 

В. о. начальника відділу з питань

надання адміністративних послуг

районної державної адміністрації                                                 Т. М. Власюк

 

 

Головний спеціаліст - юрист відділу 

з питань державної служби та

юридичної роботи апарату

районної державної адміністрації                                                      О. І. Тижук

 

 
 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/topimg/invest_pasport.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/2.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/image002.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/edeklar.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/dpoato_2.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/154.jpg

Анонси подій

Інформаційні послуги

 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/informbody/guds.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/informbody/kmu.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/informbody/baner_ak1.gif