Гусятинська районна державна адміністрація
48201, смт.Гусятин, провулок Героїв Майдану, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

№602 від 13.09.2011 року


                 УКРАЇНА

ГУСЯТИНСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

                 ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від  13.09.2011 року         селище Гусятин                  №602

 

 

Про затвердження Положення

про колегію районної державної

адміністрації в новій редакції

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 2011 року №831 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2011 року №1569", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19 серпня 2011 року №639:

 

1. Внести зміни до розпорядження голови райдержадміністрації від 13.01 2004 року №19 “Про положення про колегію районної державної адміністрації”, виклавши положення в новій редакції, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 13 січня 2004 року №19.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників голови райдержадміністрації згідно розподілу обов’язків.


 

 

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                                       Я.Є. УГЛЯР                                              

 

 

 

О.В

                    

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

      розпорядження голови

                                                                 районної державної адміністрації

 

від  13.  09     2011 року № 602

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію Гусятинської районної державної адміністрації

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії Гусятинської районної державної адміністрації (далі - Колегія).

2.   Колегія районної державної адміністрації є консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання районною державною адміністрацією своїх завдань, погодженого вирішення питань, що належать до її компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів її діяльності.

3.       У своїй роботі Колегія керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Загальним положенням про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, нормативно - правовими актами інших центральних органів виконавчої влади та розпорядженнями голови райдержадміністрації, цим Положенням.

4.   Рішення про утворення або ліквідацію Колегії приймається головою районної державної адміністрації.

                                               

                                              Функції колегії

5. Колегія районної державної адміністрації:

1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших пріоритетних напрямів діяльності районної держадміністрації;

2)       розглядає пропозиції щодо:

 

-   удосконалення законодавства;

-   забезпечення співпраці з органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на них завдань;

-   розширення міжнародного співробітництва у відповідній галузі (сфері діяльності), району;

-   реалізації державної політики у відповідній галузі (сфері діяльності), району;

 

3)       обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку відповідної галузі (сфери діяльності), району, інші державні програми та визначає шляхи їх реалізації;

4)   розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

5)   розробляє і вносить пропозиції щодо вдосконалення діяльності районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління;

6)   аналізує стан роботи районної держадміністрації з питань забезпечення прав і свобод людини;

7)   розглядає результати роботи районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, а також інших підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування (в межах компетенції);

8)   аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

9)   розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на районну держадміністрацію.

Склад колегії

6.          До складу Колегії входять:

голова районної державної адміністрації (голова колегії), його перший заступник та заступники голови (за посадою), керівник апарату, керівники інших структурних підрозділів райдержадміністрації, а також голова Гусятинської районної ради, міські, селищні і сільські голови, керівники підприємств, установ та організацій району (за згодою);

7.           Кількісний склад Колегії визначається головою райдержадміністрації згідно з регламентом районної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації від 21 листопада 2007 року №813.

         Члени Колегії затверджуються та звільняються від обов'язків головою райдержадміністрації.

Організація роботи колегії

8.          Організаційною формою роботи Колегії є засідання. Засідання Колегії проводяться, як правило, один раз на місяць, позапланові — у міру потреби. Голова Колегії може визначити іншу періодичність проведення засідань Колегії.

У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання Колегії, а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади, президією районної ради.

9.          Робота Колегії проводиться відповідно до затвердженого її головою плану засідань на рік, в якому зазначаються питання, що необхідно
розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і
подання матеріалів на засідання Колегії, орієнтовна дата проведення засідань Колегії.

10.        Затверджений план засідань колегії розсилається не пізніше ніж за два тижні до початку року та щомісяця план підготовки чергового засідання членам колегії, керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів, підприємств, установ та організацій, головам місцевих рад”.

11. Додаткові питання до затвердженого плану засідань Колегії можуть бути включені до порядку денного засідання Колегії за рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання.

12.         Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання Колегії визначаються головою Колегії.

13.       Підготовка проекту порядку денного засідання Колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється головою райдержадміністрації, структурним підрозділом (окремим працівником), який не пізніше, ніж за десять днів до засідання подає його голові Колегії для погодження.

14.      На розгляд Колегії подаються:

1)      проект порядку денного засідання Колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

2)   довідка з питань порядку денного засідання Колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;

3)   проект рішення Колегії;

4)   список членів Колегії;

5)        список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання Колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

6)        довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

15.      Членам Колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання — не пізніше ніж за один день до засідання.

16.               Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання Колегії, надають матеріали структурному підрозділу (окремому працівнику), визначеному головою райдержадміністрації не пізніше ніж за п'ять днів до чергового засідання. Визначений структурний підрозділ або окремий працівник контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

17. Заступники голови райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідальні за підготовку питань, що розглядаються на засіданні колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів, та органів виконавчої влади, залучених до підготовки необхідних матеріалів”.

Порядок проведення засідання Колегії

18. Засідання Колегії веде її голова, а у разі його відсутності - особа, на яку покладено виконання обов'язків голови районної держадміністрації.

19. Засідання Колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів Колегії.

20 Члени Колегії беруть участь у засіданнях Колегії особисто. Якщо член Колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право

попередньо подати голові Колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

21.   Порядок денний засідання і рішення Колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.

22.   Члени Колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються.

    Особи, запрошені на засідання Колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови Колегії.

23.    Члени Колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

24.    Головуючий на засіданні Колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань Колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

25.      Рішення Колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися  процедура, таємного голосування.

Думка відсутнього члена Колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні Колегії і враховується під час голосування.

26.      У разі проведення спільних засідань Колегій двох і більше органів

     виконавчої влади приймається спільне рішення.

Голова Колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно -, відео -, фотозйомки і звукозапису.

27.    Після засідання Колегії структурний підрозділ (окремий працівник), відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом п'яти днів (якщо головою Колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із керівниками структурних підрозділів - районної держадміністрації, членами Колегії, іншими особами і подає на розгляд голови Колегії.

28. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного розпорядчого документа голови районної державної адміністрації.

Рішення Колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання розпорядження).

29.       Рішення Колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та працівником, який веде протокол.

Рішення спільних засідань Колегії оформляються протоколом, який підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади (президії районної ради) та працівником, який веде протокол.

30.        Рішення Колегії доводяться до членів Колегії, керівників структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ, та організацій, що належать до сфери управління центрального і місцевого органів виконавчої влади, а також керівників інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині 5, що їх стосується.

31.   Стенографування (технічний запис) засідань Колегії забезпечує загальний відділ апарату райдержадміністрації.

32.         Матеріали засідань Колегії зберігаються в загальному відділі апарату            райдержадміністрації.

33.         Матеріально-технічне забезпечення засідань Колегії здійснюється

 відділом фінансово – господарського забезпечення райдержадміністрації.

Контроль за виконанням рішень Колегії

34.        Контроль за виконанням рішень колегії здійснює структурний підрозділ (окремий працівник), визначений головою районної державної адміністрації.

35.        Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

  

 

 

Заступник голови

районної державної адміністрації                                             В.О. СОБАНЬ 

 

 

 

 

 

 

Надіслано:

– 1

Структурним підрозділам РДА – електронною поштою
 

Інформаційні послуги