Бучацька районна державна адміністрація
48400, м.Бучач, майдан Волі, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

На головну

Положення про Громадську раду при Бучацькій районній державній адміністрації


ПОГОДЖЕНО                                         СХВАЛЕНО

Голова Бучацької                                    На засіданні Громадської ради при

райдержадміністрації                         Бучацькій райдержадміністрації

 ______________ В.В.БЕБИХ                 Протокол №2 від 14 червня 2017 р

                                                                     Голова Громадської ради при

                                                                     Бучацькій  райдержадміністрації

                                                                     ___________________ О.Б.НИЩІЙ           

 
ПОЛОЖЕННЯ 
                             про громадську раду  
при Бучацькій районній державній адміністрації 

 
      1. Громадська рада при Бучацькій районній державній адміністрації (далі – Громадська рада) є постійно діючим  колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії органу виконавчої влади з  громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики. 
 

            2. У своїй діяльності громадська рада керується  Конституцією та законами України,  указами Президента України і постановами  Верховної  Ради  України,  прийнятими  відповідно  до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про громадську раду,  розробленим на основі Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у м. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996.

Положення про  громадську  раду  погоджується  з органом виконавчої влади, при якому вона утворена, та схвалюється на її засіданні. 
 
        3. Основними завданнями громадської ради є: 
        1) створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами; 
        2) здійснення громадського контролю  за  діяльністю  органів виконавчої влади; 
        3) сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної політики. 
 
        4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань: 
        1) готує та подає органу виконавчої влади, при якому вона утворена  (далі  - орган), пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом; 
        2) готує  та  подає  органу пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю; 
        3) подає органу обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та  реалізації  державної  політики  у відповідній сфері, удосконалення роботи органу; 
        4) проводить  відповідно  до  законодавства  громадську експертизу та громадську антикорупційну  експертизу  проектів нормативно-правових актів; 
        5) здійснює  громадський контроль за врахуванням органом пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції; 
        6) інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність,  прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб; 
        7) збирає, узагальнює та подає  органу  інформацію  про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення; 
        8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці; 
        9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність. 
 
        5. Громадська рада має право: 

            1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

        2) залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців; 
        3) організовувати  і  проводити  семінари,  конференції, засідання за круглим столом та інші заходи; 
        4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради; 
        5) отримувати від органу проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю. 
Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщений орган. 
 
    6. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства  України  (далі  -  інститути  громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.
До складу Громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.
 
        7. Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.   Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більше як 35 осіб. 
Строк повноважень складу громадської ради - два роки. 
До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному  представнику від  кожного  інституту  громадянського суспільства. 
Членство в громадській раді є індивідуальним. 
 

            8. Для  формування  складу  громадської  ради  Бучацька райдержадміністрація  не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з їх підготовки за участю інститутів громадянського суспільства (далі - ініціативна група).

Якщо при Бучацькій райдержадміністрації вже утворена Громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, то ініціативна група утворюється Бучацькою райдержадміністрацією не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.

У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи Бучацької райдержадміністрації затверджує з урахуванням пропозицій Громадської ради.

До складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої Громадської ради (якщо її повноваження не були припинені достроково), представники інститутів громадянського суспільства, які не представлені у складі Громадської ради, представники Бучацької райдержадміністрації.

Персональний склад ініціативної групи Бучацької райдержадміністрації оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів Бучацька райдержадміністрація в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-саиті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з ним повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.
Для участі в установчих зборах  до  ініціативної  групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. 
До заяви додаються: 

            - рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

- копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

- інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

    - інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

- відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим Типовим положенням вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим цим положенням вимогам, ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.  

Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

- невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам цього положення;

- неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим цим положенням, у строк, визначений абзацом шістнадцятим цього пункту;

- невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктом 6 цього положення;

- недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;

- відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;

        - перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

Список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з Бучацькою райдержадміністрацією, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті Бучацької райдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу громадської ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад Громадської ради.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається Бучацькій райдержадміністрації.

Бучацька райдержадміністрація оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

 

    9. Бучацька райдержадміністрація на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад Громадської ради і оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.
 
        10. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі: 

             - відсутності члена Громадської ради на її засіданнях двічі без поважних причин;

- надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;

- скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства,  представника якого обрано до складу Громадської ради;

 - неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров'я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;

- подання членом Громадської ради відповідної заяви;

        - обрання члена Громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування;

- набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Г ромадської ради;

-смерті члена Громадської ради.

У разі припинення будь-якою особою членства у Громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу Громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах.

Рішення про це приймається на найближчому засіданні Громадської ради.

Зміни у складі Громадської ради затверджуються рішенням Бучацької райдержадміністрації на підставі протоколу засідання Громадської ради. Бучацька райдержадміністрація оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

Доукомплектування складу Громадської ради відбувається в порядку, встановленому цим положенням і здійснюється за умови згоди простої більшості її представників.

 

10.1. Дострокове припинення діяльності Громадської ради здійснюється у разі:

- коли засідання Громадської ради не проводилися протягом двох кварталів;

- невиконання Громадською радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;

- прийняття відповідного рішення на її засіданні;

- ліквідації Бучацької райдержадміністрації.

 

10.2. У випадку реорганізації Бучацької райдержадміністрації, вносяться відповідні зміни у статут та регламент Громадської ради.

Рішення про припинення діяльності Громадської ради оформляється відповідним актом Бучацької райдержадміністрації.

У разі припинення діяльності Громадської ради, Бучацька райдержадміністрація утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 8 цього Типового положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу Громадської ради.
 
     11. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Одна і та сама особа не може очолювати одночасно більш як одну Громадську раду, утворену відповідно до вимог цього положення.

Голова Громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

Повноваження Голови Громадської ради припиняються за рішенням Громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у Громадській раді, у разі висловлення йому недовіри Громадською радою не менше ніж 2/3 кількості її представників, а також у випадках, передбачених Положенням про Громадську раду.
У разі припинення повноважень Голови Громадської ради до обрання нового Голови його обов’язки виконує, визначений рішенням Громадської ради, заступник Голови Громадської ради.
 
        12. Голова громадської ради: 
        - організовує діяльність Громадської ради; 
        - організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

- підписує документи від імені Громадської ради;

- представляє Громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

        - голова (заступник) може брати участь у засіданнях колегії Бучацької райдержадміністрації.
 
   13. За заявою Громадської ради голова Бучацької райдержадміністрації може покласти здійснення функцій секретаря Громадської ради на представника Бучацької райдержадміністрації.
 

            14. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою Голови Громадської ради, голови Бучацької райдержадміністрації, або однієї третини загального складу її членів.

Повідомлення про скликання засідань Громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті Бучацької райдержадміністрації.

Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів від загального складу.

Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях Громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу голова Бучацької райдержадміністрації, його заступник або інший уповноважений представник Бучацької райдержадміністрації.
За запрошенням голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

 

15. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду Бучацькою райдержадміністрацією.

Рішення Бучацької райдержадміністрації, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття  в  обов'язковому  порядку  доводиться  до відома членів громадської ради та  громадськості  шляхом  його  оприлюднення на офіційному веб-сайті Бучацької райдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

15.1. На другому засіданні з моменту створення Громадської ради затверджується річний план і щорічно заслуховується звіт про його виконання.

Річний план роботи Громадської ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті Бучацької райдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб.

 

15.2. Громадська рада інформує громадськість про свою діяльність через ЗМІ.

           

16. Установчі документи, склад Громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність Громадської ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті Бучацької райдержадміністрації в рубриці «Громадська рада».

 

17. Забезпечення Громадської ради приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює Бучацька райдержадміністрація.

 

18. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

 

Голова громадської ради при 
Бучацькій районній державній адміністрації _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шановні відвідувачі!

Ми раді вітати Вас на нашому сайті. Тут Ви зможете дізнатись про основні соціально-економічні та суспільно-політичні події в житті району, ознайомитися з інформацією про діяльність районної державної адміністрації.
Сподіваємось, що  інформація, представлена на нашому сайті буде для Вас корисною і цікавою!

Анонси подій

Інформаційні послуги

 

 

 

.

Актуальна тема