Бучацька районна державна адміністрація
48400, м.Бучач, майдан Волі, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

На головну

18.07.2016 Пенсії трудових мігрантів


Укладені Украї­ною міждержавні договори дозво­ляють реалізувати права наших громадян на пенсію як в Україні, так і за її межами. На сьогодні Украї­на уклала близько двох десятків міжнародних договорів у сфері пенсійного забезпечення. Одна з перших — Угода про гарантії прав громадян держав — учасниць Співдружності Незалежних Дер­жав у галузі пенсійного забезпе­чення, яку підписали уряди Вір­менії, Білорусі, Казахстану, Кир­гизстану, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану та Російської Федерації.

Територіальний принцип, на якому побудовано цю угоду, передбачає, що пенсійне забезпечення громадянам зазна­чених країн надає та держава, на території якої вони живуть. Під час призначення пенсії враховують трудовий стаж, набутий на тери­торії будь-якої з держав — уча­сниць Угоди, розмір пенсії обчис­люють за нормами і в розмірах, передбачених у законодавстві країни проживання. А в разі пере­їзду пенсіонера з однієї держави в іншу виплату пенсії за попереднім місцем проживання припиняють, однак за умови, що за новим міс­цем проживання особа набуває права на пенсію. В іншому разі країна попереднього місця про­живання зобов’язується перека­зувати призначену пенсію до ви­никнення права на пенсію в країні проживання.

За таким же територіаль­ним принципом діють двосторонні уго­ди, підписані з Азербайджаном, Молдовою, Білоруссю та Грузією. Крім того, Україна продовжує ви­конувати зобов’язання колишньо­го СРСР за міжнародними дого­ворами, укладеними з Монголь­ською Народною Республікою, Румунією та Угорщиною. Під час призначення пенсії в Україні стра­ховий стаж, набутий на території цих країн, також може бути врахо­вано як для визначення права на пенсію, так і для розрахунку її розміру. Однак це можливо лише за умови підтвердження стажу відповідними компетентними ор­ганами цих країн.

 Громадяни України, які пра­цювали чи продовжують працюва­ти в районах Крайньої Півночі або місцевостях, прирівняних до них, за наявності належного стажу можуть реалізувати своє право на дострокове призначення пенсії за віком відповідно до Тимчасової угоди між урядом України та уря­дом Російської Федерації про гарантії прав громадян, які прац­юють у районах Крайньої Півночі та місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі в галузі пенсійного забезпечення, укладе­ної 15 січня 1993 року.

За часи незалежності Україна уклала низку двосторонніх дого­ворів про співробітництво у сфері соціального забезпечення з краї­нами — членами Європейського Союзу: Латвією, Естонією, Лит­вою, Словаччиною, Чехією, Болга­рією, Польщею, Іспанією, Порту­галією. Питання пенсійного за­безпечення мігрантів, які працю­вали в цих країнах, вирішують на пропорційній основі фінансування пенсій. Воно передбачає взаємне визнання страхового стажу та призначення і виплату пенсії кож­ною стороною лише за страховий стаж, набутий на її території. Вод­ночас страховий стаж, набутий за законодавством кожної із цих держав, враховує, за потреби, інша сторона для визначення права на пенсію. Це дозволяє українцям, які працювали в зазна­чених країнах та не мають належ­ного українського стажу, реалізу­вати своє право на пенсійне забезпечення на батьківщині. У ра­зі переїзду пенсіонера на постійне проживання в ці держави Пенсій­ний фонд України продовжує виплачувати призначену в Україні пенсію за новим місцем проживання в цій дер­жаві з клопотанням про переказ пенсії з України.

Щоб захистити українців, які виїжджають за кордон на постійне проживання або з метою праце­влаштування, Україна продовжує розробляти й укладати міжнародні договори у сфері пенсійного забезпечення. Поки що немає угоди з Італією, де працює чимало наших громадян, однак робота в цьому напрямку триває. Фахівці Пенсійного фонду України спільно з фахівцями Міністерства соціальної політики працюють над проектами двосторонніх догово­рів насамперед із країнами Євро­пейського Союзу, де працює най­більше українських громадян.
Шановні відвідувачі!

Ми раді вітати Вас на нашому сайті. Тут Ви зможете дізнатись про основні соціально-економічні та суспільно-політичні події в житті району, ознайомитися з інформацією про діяльність районної державної адміністрації.
Сподіваємось, що  інформація, представлена на нашому сайті буде для Вас корисною і цікавою!

Анонси подій

Інформаційні послуги

 

 

 

.

Актуальна тема